Net­work­ing ses­sion sa pag­i­tan ng grupo ng mga negosyante mula Ku­dat , Malaysia at Palawan, isi­na­gawa

Palawan Daily News - - Province -

Nagsama-sama ang grupo ng mga negosyante mula sa Ku­dat, Sabah, Malaysia at lalaw­igan ng Palawan sa isang Busi­ness Net­work­ing Ses­sion na gi­nanap noong ika-6 ng Nobyem­bre, sa lung­sod ng Puerto Princesa na pinan­gu­na­han ng Min­danao De­vel­op­ment Au­thor­ity (MinDA).

Katuwang ng MinDA ang Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan sa isi­na­gawang busi­ness net­work­ing ses­sion na ni­lahukan ng Ku­dat Chi­nese Cham­ber of Com­merce (KCCC), Puerto Princesa City Cham­ber of Com­merce and In­dus­try, Inc. (PPCCI) at Palawan Eco­nomic De­vel­op­ment Coun­cil (PEDCO).

Ayon sa MinDA, nakasalalay sa prib­adong sek­tor ang pagsasakatu­paran ng layunin ng Brunei, In­done­sia, Malaysia, Philip­pines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) na magka­roon ng paglago sa ekonomiya sa mga pinag­tu­tu­u­nang lu­gar tu­lad ng Palawan at Ku­dat.

“It is in the hands of the pri­vate sec­tor – the ones who we con­sider as the en­gine of growth in terms of in­creas­ing chain tourism and in­vest­ments in our ar­eas,” wika ni MinDA De­vel­op­ment Man­age­ment Of­fi­cer Ea­marie Gi­layo.

Ang gawain ay ba­hagi ng napip­in­tong pag­bubukas ng ru­tang Palawan patun­gong Malaysia sa pa­ma­m­ag­i­tan ng Buliluyan Port sa bayan ng Bataraza at Ku­dat Port na in­aasa­hang mag­pa­pasigla sa in­dus­triya ng tur­ismo at kalakalan sa dalawang probin­sya.

“Our ob­jec­tive is to es­tab­lish the busi­ness link for the busi­ness sec­tor in both side with the soon to be launch RORO ferry ser­vice be­tween Palawan and Ku­dat,” saad ni G. Bob­bie Chen Kah Khing ng Sabah Min­is­ter for Trade and In­dus­try. “It will fur­ther strengthen the trade con­nec­tion of both side. Be­side trad­ing, tourism and … can eas­ily grow.”

Ba­hagi ng gawain ang paglagda sa me­moran­dum of un­der­stand­ing sa pag­i­tan ng tat­long grupo para sa pro­mosyon ng pa­mu­muhu­nan sa lalaw­igan ng Palawan at Sabah, Malaysia. Pu­mirma rito sina KCCC Chair­man Datuk Pak Chee Eng, PPCCI Pres­i­dent Atty. Joel Tan at PEDCO Pres­i­dent Engr. Bene­dicto Guaño Jr.

Ang paglagda ay sinaksi­han ni Dr. Myrna La­cani­lao ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ng Palawan at G. Bob­bie Chen Kah Khing ng Sabah Min­is­ter for Trade and In­dus­try. Du­malo rin sa gawain si Vice Gover­nor Vic­torino Den­nis Socrates.(P.R)

Photo credit PIO Palawan

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.