Res­o­lusyon na nag­babago sa pan­galan ng Per­son­nel Se­lec­tion Board at pag­tata­laga ng karagda­gan miyem­bro ip­inasa sa reg­u­lar na sesyon ng Junta Probin­syal

Palawan Daily News - - Palawan -

Ip­inasa noong ika116 na reg­u­lar na sesyon ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan ang Res­o­lu­tion No. 14069-18 na in­akda ni Board Mem­ber Leon­cio Ola na nag­babago sa pan­galan ng Per­son­nel Se­clec­tion Board sa Hu­man Merit Pro­mo­tion and Se­lec­tion Board at paghi­rang ng karagda­gang miyem­bro nito.

Nakasaad sa panukala na ayon sa Sec­tion 80 (b) ng Repub­lic Act No. 7160 o mas ki­lala sa Lo­cal Gov­ern­ment Code of 1991 in­i­u­u­tos sa la­hat ng Lokal na Pama­ha­laan ang pag­tatag ng Per­son­nel Se­lec­tion Board para siyang makakat­u­long ng Lo­cal Chief Ex­ec­u­tive sa pag­pili at paghi­rang ng mga bagong kawani kasama ang pag­bibi­gay ng pro­mosyon at sa pag­buo ng mga polisiya para sa ka­pakanan ng mga kawani.

Alin­sunod pa sa 2017 Om­nibus Rules on Ap­point­ment and other Hu­man Re­sourse Ac­tions (ORA-OHRA), na nire­bisa noong Hu­lyo 2018 (Sec. 85), ang HRMPSB ay siyang tu­tu­long sa ap­point­ing of­fi­cer/au­thor­ity sa pag­pili ng hi­hi­rang­ing na kawani na naayon sa Agency Merit Se­lec­tion Plan.

Ayon kay Board Mem­ber Ola at sa mungkahi ng Hu­man Re­source De­vel­op­ment Of­fice, up­ang higit na ma­pa­bilis at ma­pabuti ang ser­bisyo ng Per­son­nel Se­lec­tion Board kailan­gan dagda­gan ang kom­po­sisyon ng miyem­bro. nito up­ang magka­roon ng al­ter­nat­ibo ka­pag wala ang mga reg­u­lar na miyem­bro nang mai­wasan ang pagkaaan­tala ng pagsasagawa ng pros­eso nito.

Ang Hu­man Merit Pro­mo­tion and Se­lec­tion Board ng Pama­ha­laang Pan­lalaw­igan ay bin­ubuo ng Lo­cal Chief Ex­ec­u­tive o kanyang rep­re­sen­tante, Vice Gover­nor o rep­re­sen­tante kung ang bakan­teng po­sisyon ay sa Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan, dalawang reg­u­lar na kawani o rep­re­sen­tante na nasa rank and file para sa una at sa pan­galawang lebel na tungkulin, Chair­man ng Re­or­ga­ni­za­tion, Civil Ser­vice and Hu­man Re­source ng Sang­gu­ni­ang Pan­lalaw­igan o Vice Chair­man bi­lang ka­halili at ang Pro­vin­cial Hu­man Re­source Man­age­ment De­part­ment Head.(P.R)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.