Roque: Full elec­tri­fi­ca­tion ng Palawan ka­palit ng Malam­paya Funds

Palawan Daily News - - Region - Ni Sev Borda III

Magkakakuryente na ang buong lalaw­igan ng Palawan kung matu­tu­loy ang planong “com­pro­mise agree­ment” sa gitna ng Palawan at Mala­canang ukol sa isyu ng pagha­hati sa pera ng lo­cal gov­ern­ment unit at ng na­tional gov­ern­ment gal­ing sa Malam­paya Oil Field.

Ib­i­na­hagi ni for­mer Pres­i­den­tial Spokesper­son Harry Roque na nagka­roon ng es­pesyal na pag­pupu­long si Pan­gu­long Duterte kasama ang ilang mga cab­i­net mem­bers noong Oc­to­ber 8, 2018, kung saan ti­nalakay ang isyu sa Malam­paya Funds.

“Pu­mayag na po ang pres­i­dente doon sa at­ing suh­estyon na magka­roon tayo ng com­pro­mise sa Malam­paya Fund case natin. Pu­mayag na po ang pres­i­dente na ka­palit ng ‘full elec­tri­fi­ca­tion’ yun na po ang tatan­gapin ng Palawan gal­ing po dun sa Malam­paya fund,” aniya.

Ayon pa kay Roque na mi­na­madali na daw ang pag­pros­eso ng ka­sun­d­uan at wala ding ha­laga na naisaad kung magkano ang makukuha ng Palawan. Ang nakasaad pa lamang ay ang “full elec­tri­fi­ca­tion of Palawan.”

“Mi­na­madali po natin ang pros­eso. Ang paglagda ng com­pro­mise agree­ment. Wala pa pong ha­la­gang naka­su­lat,” pa­hayag ni Roque.

Dati nang sin­abi ni Roque na P120-bi­lyon ang da­pat makuha ng lalaw­igan bi­lang share sa roy­al­ties dahil ito ay 40% nang naibi­gay ng Shell Ex­plo­ration sa na­tional gov­ern­ment. Ayon umano sa Lo­cal Gov­ern­ment Code, 60-40% ang ha­tian ng lo­cal at na­tional gov­ern­ments. Si Roque ay dat­ing abo­gado ng Kilu­san Love Malam­paya na hum­abla sa na­tional gov­ern­ment para bi­gyan ng share ang pro­vin­cial gov­ern­ment ng Palawan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.