MALASAKIT CEN­TER , binuk­san sa Ospi­tal ng Palawan

Palawan News - - FRONT PAGE - Ni Jenny Me­d­ina

Pi­nan­gu­na­han noong linggo, se­tyem­bre 9, 2018 ni Spe­cial As­sis­tant to the Pres­i­dent (SAP) Christo­pher Lawrence “Bong” Go ang pag­bubukas ng Malasakit Cen­ter sa Ospi­tal Ng Palawan (ONP). Ayon kay SAP Go, layunin ni­tong mat­u­lun­gan ang ma­mayan o pasyente na walang kakayanan mag­pag­amot. Bibi­gyang pray­ori­dad umano ang mga se­nior cit­i­zents at Per­sons With Dis­abil­i­ties (PWD) sa pa­ma­m­ag­i­tan ng paglalaan ng pri­or­ity lane. “Pri­or­ity po ang mga se­nior cit­i­zen, alam na­man natin na re­al­ity talaga pag um­abot

na tayo ng edad na 60 doon du­marat­ing ang sakit at ayaw na natin bi­gyan ng bur­den ang mga anak natin sa pag­pa­pag­amot pwede sila mag avail sa cen­ter,” saad ni SAP Go sa isang press­con. Base sa di­rek­tiba ni Pan­gu­long Ro­drigo Duterte, ang Malasakit Cen­ter ay mag­sisil­bing one stop shop na naglalay­ong mag­ing kumbinyete ang mga pasyente na kukuha ng med­i­cal as­sis­tance mula sa ibat ibang ahen­sya gaya ng De­part­ment of Health (DOH), DSWD, Philhealth at PCSO. “One stop shop po ito, pro­grama po ito ni Pan­gu­long Duterte para ma­pa­bilis yung med­i­cal ser­vices sa kanila in part­ner­ship with Philhealth, PCSO, DOH at DSWD para mag­ing zero bal­ance po tayo.” Pa­hayag ni SAP Go. Kasabay nito ay ang pag turn over ni SAP Go ng li­mang mi­ly­ong ha­laga ng cheke na mula sa pres­i­dent ng pan­gulo sa ONP up­ang mag­a­mit bi­lang tu­long sa mga pasyen­teng nan­gan­gailan­gan. Ayon kay Dr. Mele­cio Dy, Med­i­cal Chief 1 ng ONP, ito re­plen­ish­able fund at kung um­abot nq ang na­gagamit na pondo ay bibil­isan umano nila ang liq­ui­da­tion para makakuha muli ng pani­ba­hong pondo mula sa na­tional gov­ern­ment bi­lang pan­su­porta sa pan­gan­gailan­gan ng mga pasyente. Kahit sinong pasyente na may kahit na ano mang karam­daman na nangsan­gailan­gan ng pam­bayad sa ospi­tal at kanila umanong tu­tu­lun­gan ba makal­abas nang may zero bill sa ONP. Kasalukuyan, bukas ang cen­ter mula alas otso ng umaga hang­gang alas otso ng gabi. Na­bang­git ni Dr. Dy na hindi maar­ing mag bukas ng 24 na oras ang Malasakit Cen­ter dahil sa mga kakailan­gan­ing per­son­nel nito. Unang na­subukan ang cen­ter sa Davao city at pat­u­loy pang bin­ubuk­san sa ibat ibang mga lung­sod gaya ng Cebu City, Iloilo at Ba­colod City.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.