Il­le­gal quarry sa Nap­san, bin­isita ng Kon­seho, DENR

Palawan News - - FRONT PAGE - Ni Kia Johanna Lamo

Bin­isita ng city coun­cilors kasama ang De­part­ment of Pub­lic Works and High­ways (DPWH) at De­part­ment of En­vi­ron­ment and Nat­u­ral Re­sources (DENR) ang na­pagu­usapang il­le­gal quarry op­er­a­tions sa kilo­me­ter 35 papun­tang Barangay Nap­san at Barangay Bagum­bayan. Pag­dat­ing sa lu­gar na­dat­nan ng grupo ang isang truck at back­hoe na kasalukyang nagsasagawa pa ng pagha­hakot ng lupa. Nang kom­pro­ntahin ni Kon­se­hal Jimmy Car­bonel ang mga op­er­a­tor nito, na­pa­gala­mang aabot na sa 625 na truck ng lupa ang na­hakot mula sa lu­gar. Wala din si­lang maipak­i­tang pa­pe­les. Mag­ing si PENRO Felizardo Cay­a­toc ay nadis­maya rin sa kanyang nakita, kaya nais nya ngay­ong magka­roon ng kopya ng plano ng sinasabing re­ha­bil­i­ta­tion sa lu­gar up­ang mala­man kung hang­gang saan lang da­pat ang nasabing op­erasyon. Ayon kay Kon­se­hal Car­bonel hindi da­pat um­abot pa sa pag­bubungkal ng lupa sa taas ng bun­dok dahil malayo na ito sa kalsada at malay­ong magka­roon ng sinasabing soil ero­sion. Makikita sa lu­gar ang lawak ng pin­sala mula sa mga nagha­hakot ng lupa ga­nun din ang mga punong na­putol at nagsi­pag­tum­ba­han. Kaya na­man sa Biy­ernes, nakatak­dang mag­bi­gay ng for­mal na as­sess­ment at rec­om­men­da­tion ang mga ahen­syang nakasama sa ocu­lar in­spec­tion up­ang isama na­man ng Sang­gu­nian sa ibibi­gay ng su­lat sa punong lung­sod. Matatan­daang ilang be­ses nang pinag-uusapan sa kon­seho ang nasabing quarry op­er­a­tion sa lu­gar.

Isang truck at back­hoe na nagsasagawa pa ng pagha­hakot ng lupa. Makikita sa lu­gar ang lawak ng pin­sala mula sa mga nagha­hakot ng lupa ga­nun din ang mga punong na­putol at nagsi­pag­tum­ba­han.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.