ADVANCE TOURISM STATISTICS TRAIN­ING, ISINASAGAWA

Palawan News - - PROVINCE -

Su­ma­sailalim sa tat­long araw na pagsasanay patungkol sa Advance Tourism Statistics ang mahigit 40 mu­nic­i­pal plan­ning and tourism of­fi­cers mula sa mga mu­nisipyo ng Palawan. Ito ay magkatuwang na pinan­gasi­waan ng Depart­ment of Tourism at Provin­cial Tourism Pro­mo­tions and Devel­op­ment Depart­ment ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan. Ang pagsasanay ay nagsim­ula ika9 ng Ok­tubre at nat­a­pos ni­tong ika-11 ng nat­u­rang buwan na isinasagawa sa Her­itage Cen­ter sa Leg­isla­tive Build­ing sa Kapi­tolyo. Ang na­bang­git na gawain ay pan­galawa sa tat­long serye ng proyek­tong Stan­dard Lo­cal Tourism Statistics Sys­tem na ip­ina­p­atu­pad ng DOT at Ja­pan In­ter­na­tional Co­op­er­a­tion Agency na naglalay­ong magka­roon ng “stan­dard­ized” na pa­ma­ma­raan ng pagkalap ng mga datos na may ki­nala­man sa tur­ismo. Ayon kay Ryan Car­los ng DOT Of­fice of Tourism Devel­op­ment Plan­ning, Re­search and In­for­ma­tion Man­age­ment, ma­ha­la­gang matu­tu­nan ito ng mga pamahalaang lokal dahil makakat­u­long ito sa pag­buo ng tourism devel­op­ment plan ng kani­lang mga mu­nisipyo. Isa sa mga tinukoy na datos na ki­nokolekta sa pa­ma­m­ag­i­tan ng nasabing proyekto ay ang vis­i­tors ar­rival na maaari na ring makuha mula sa mga ac­co­mo­da­tion es­tab­lish­ments, vis­i­tor at­trac­tions at de­par­ture-points tu­lad ng mga ter­mi­nals at air­port. Ang Palawan ay naka­pag­tala ng 1,498,847 bi­lang ng mga tur­ista noong taong 2017. Ito ay 72% ng kabuoang tourism ar­rival ng re­hiy­ong MIMAROPA na may­roong 2,071,224. May­roon ding 1,071 ac­com­mo­da­tion es­tab­lish­ments sa Palawan sa ka­pare­has na taon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.