ISKOLAR NG VOCATIONAL COURSES NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN, NAGSIPAGTAPOS NA

Palawan News - - PROVINCE -

Umabot sa 245 ang bi­lang ng mga nag­ta­pos sa 18th PGP-JCA Schol­ar­ship Pro­gram Com­mence­ment Cer­e­mony na gi­nanap noong ika-6 ng Ok­tubre sa Palawan Tech­ni­cal School Com­plex na matatag­puan sa barangay Plar­idel, bayan ng Abor­lan. Ang mga nag­ta­pos ay ang mga nabiyayaan ng vocational at tech­ni­cal schol­ar­ship pro­gram ng Pamahalaang Panlalawigan sa pakikipag­tu­lun­gan ng Asian Busi­ness Cable­tow Co­op­er­a­tive Academy. Du­malo sa nat­u­rang ser­e­monya si Agnes Alar­illa, pro­gram man­ager ng IHELP-Ed­u­ca­tion Unit ng Pamahalaang Panlalawigan. Ang mga schol­ars ay sumailalim sa mga pagsasanay na kin­abibi­lan­gan ng mga kur­song House­keep­ing NC II, Food and Bev­er­age Ser­vice NC II, Bar­tend­ing NC II, Mas­sage Ther­apy NC II, Com­puter Sys­tems Ser­vic­ing NC II, Driv­ing NC II, Heavy Equip­ment Oper­a­tion NC II, Front Of­fice Ser­vices NCII, Visual Graphic De­sign NC III, at Book­keep­ing NC III. Sa ib­ini­gay na men­sahe ni ABCCA Ad­min­is­tra­tor Dr. Soc An­thony del Rosario, tin­u­ran niya na nais ni­lang gaw­ing pray­ori­dad ang kur­song Heavy Equip­ment Oper­a­tions. Ipinali­wanag din niya na ang pagkaka­roon ng com­mu­nity-based na pagsasanay ng tech- nical at vocational courses. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa mahigit 20,000 ang nabenepisyuhan ng schol­ar­ship sa tech­ni­cal at vocational courses na naka­paloob sa Pro­gra­mang Pang-Edukasyon para sa Palawe o ng Pamahalaang Panlalawigan. Sa­man­tala sa mga nais na ma­pa­bi­lang sa li­breng vocational train­ing sa ABCCA, maaar­ing tu­mungo sa tang­ga­pan ng IHELP-Ed­u­ca­tion sa gusal­ing Kapi­tolyo o makipag-ug­nayan kay Aldrin Ne­po­mu­ceno sa mga nu­merong 09466007739 at 09057909872.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.