Bambi of­fers `peace pipe' to Oca, City Hall crit­ics

Sun.Star Cagayan de Oro - - TOPSTORIES - By Al­wen Salir­ing

AMID the po­lit­i­cal tur­moil in the lo­cal­ity, Misamis Ori­en­tal Gov­er­nor Yevgeny Emano said the provin­cial govern­ment is un­fazed yet will­ing to work as part­ner of progress and de­vel­op­ment in Ca­gayan de Oro.

Cit­ing his City Hall de­trac­tors, the gov­er­nor said his fam­ily is fully aware about the `blame game' and the ac­cu­sa­tion that the Emanos have some­thing to do in the dis­missal or­ders against city mayor Os­car Moreno.

"Trabaho lang sa ta. Dugay pa kaayo ang pil­iay. Mo­hangyo ko tin­a­banga sa kita. Bisan sa ka­pait sa ilang pag­panglait, pag­pangdag­mal ug pag­pang­daut, itunol ko pa gi­hapon ang akong tuong kamot aron mag-usa

kami sa pagser­bisyo alang sa kalam­buan sa lalaw­igan ug dak­bayan," Emano said.

The gov­er­nor said he does not have the in­ter­est to have Moreno ousted as mayor since the next to take over does not be­long to their po­lit­i­cal party.

Emano be­lieved that he was be­ing bom­barded po­lit­i­cally be­cause of the one-time spe­cial au­dit he ini­ti­ated dur­ing his as­sump­tion in of­fice where sup­posed ir­reg­u­lar­i­ties in the Moreno's stint as gov­er­nor were un­earthed.

The capi­tol’s top of­fi­cial said it is but a nor­mal pro­ce­dure for an ex­ec­u­tive who is as­sum­ing a po­si­tion to con­duct spe­cial au­dit to de­ter­mine all as­sets and li­a­bil­i­ties of the provin­cial govern­ment and what to do next in the com­ing years of gov­er­nance.

Emano said he has been keep­ing his si­lence ev­ery time the `un­lim­ited’ relief of Moreno’s cases were is­sued by the Court of Ap­peals be­cause he said `it is un­der the law’, but the same goes to the spe­cial au­dit he ini­ti­ated which he said is also ap­pro­pri­ate and law­ful.

“Wala koy in­ter­est nga pa­phaon siya sa pagka­mayor kay ang mol­ingkod dili man kauban sa par­tido. Ang ila gyud nga naa lang silay ma­pakasala nga lanta­won sila nga limpyo nga mga tawo. Ang ila nga naa silay matudlo ug ma­linla ug mailad ang katawhan,”Emano said “Gi­batikos ko tun­god sa akong spe­cial au­dit nga nor­mal mana para malantaw kung unsa ang kasam­tan­gan kahim­tang be­fore ko mag-as­sume dawbi karon kay nahibal-an man sa COA ang ilang mga kahi­wian ug tinonto sa ilang pana­hon unya ako lu­gar ilang pakasad-on?”Emano added.

Emano did not di­rectly state his in­ten­tion to run for mayor in the next elec­tion, but said he will not back off come 2019.

Emano said the at­tacks may have been in­spired by wor­ries of the Moreno camp that he would likely run for may­or­ship in Ca­gayan de Oro.

The top lo­cal ex­ec­u­tive of the prov­ince said it would be up to his party and its lead­ers if he would pur­sue a may­oral bid.

“Dili unta sa maglabay sa lapok kay sayo pa kaayo para maghis­got sa poli­tika. Pero sa hisgutanan sa de­bate nga ipakasala ko ninyo sa

spe­cial au­dit dili tamo sibugan sa capi­tol park or sa Gas­ton park pero didto na sa 2019,”Emano said.

“Nadun­gog nila nga moda­gan ko pagka­mayor busa karon pa lang ila na kong gubaon ug dao­ton. Dili unta sa maglabay sa lapok kay sayo pa kaayo. Depende sa par­tido ug sa akong ama­han ang mga po­lit­i­cal plans nako,”Emano added.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.