PAGPAPAHALAGA SA WIKA AT PAGIGING GURO SA FILIPINO

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

ERICSON E. DAVID

To pro­duce grad­u­ates who are glob­ally com­pet­i­tive – tar­get of K to 12. The im­ple­men­ta­tion of the RA 10533 which is known as the En­hanced Ba­sic Ed­u­ca­tion Act of 2013 aims to pro­duce grad­u­ates who can com­pete around the world with their skills, knowl­edge, and com­pe­ten­cies. Is this for real? Or is it just a dream?

The ad­di­tional two years in the ba­sic ed­u­ca­tion of the Philip­pines is con­sid­ered a mile­stone in the his­tory of Philip­pine Ed­u­ca­tion. Th­ese two years de­notes ad­di­tional learn­ing and train­ing for those who will be en­rolled in Grade 11 and Grade 12. The ad­di­tional learn­ing and train­ing are the so called pass­port to be­come glob­ally com­pet­i­tive. Are the grad­u­ates of K to 12 en­sured to land a job? Let us an­a­lyze the data given.

The ASEAN in­te­gra­tion is one of the rea­sons for the ex­is­tence of K to12. The ed­u­ca­tion in the Philip­pines will be rec­og­nized to the mem­bers of ASEAN and vicev­ersa. In line with this, the door of op­por­tu­nity for our grad­u­ates to seek for bet­ter em­ploy­ment ei­ther in lo­cal or in­ter­na­tional mar­ket in­creases. How­ever, this is just op­por­tu­nity; it is still on the hand of the em­ploy­ers if they are go­ing to ac­cept the grad­u­ates of the Philip­pines. Even the so called im­proved com­pe­ten­cies and skills will still be as­sessed by the in­ter­na­tional mar­kets.

Con­sid­er­ing that K to 12 is still new. The la­bor mar­ket are still mea­sur­ing the level of com­pe­ten­cies and the em­ploy­a­bil­ity of the grad­u­ates of K to 12. It only de­picts that stu­dents still need to do their part in study­ing in or­der to ac­quire the needed com­pe­ten­cies and skills in or­der for the stu­dents to be hired in the la­bor force.

Real­ity or Fan­tasy? A ques­tion that is asked re­gard­ing the term glob­ally com­pet­i­tive. It is still too early to judge the out­come of the K to 12. Yet, what­ever will be the an­swer every teacher should ex­ert ef­fort in or­der to make sure that be­ing glob­ally com­pet­i­tive is a real­ity, and not just a fan­tasy. Every­one must uti­lized all the avail­able re­sources to make sure that this ad­di­tional learn­ing and train­ing given to the stu­dents will not be in vain. Real­ity or Fan­tasy? The choice is yours to make.

— oOo— The au­thor is Teacher III at Mex­ico Na­tional High School

JOSEPHINE LIMPIN

Ma­ha­laga ba ang wika ng isang bansa? Ti­natangk­i­lik mo ba ang iy­ong sar­il­ing wika? Ipinag­driri­wang mo ba ang iy­ong sar­il­ing wika? Gi­nagamit mo ba ang sar­ili mong wika? Ito ang mg tanong na di mawari sa ak­ing isi­pan. Bi­lang isang tao bini­gyan tayo ng isi­pan ng Pangi­noon up­ang gamitin at ipala­ganap. Maram­ing tanong sa isi­pan ng isang tao, mga tanong na nakakaapekto sa bawat galaw, ki­los, at de­sisyon nito. Sa paar­alan nalala­man natin ang ka­ha­la­ga­han ng mga baya-bagay kat­u­lad nalang ng wikang pam­bansa. Ang isang bansa na may sar­il­ing wika ay nan­gan­gahu­lu­gang malaya ito. Ang wika ay isang paraan ng ko­mu­nikasyon. Dahil sa wika nagkakain­indi­han ang la­hat ng tao. Iba’t-ibang wika sa bawat lu­gar, ko­mu­nidad, at bansa. Ma­ha­laga ang wika ng isang bansa kat­u­lad ng Wikang Filipino. Ang Wikang Filipino ay sum­isim­bolo sa kul­tura ng mga Pilipino kung sino, ano, at meron sila. Ang isang tao na gu­magamit ng Wikang Filpino ibig sabi­hin isa siyang Pilipino pero bakit ang ibang Pilipino ay ik­i­nakahiya ang kani­lang sar­il­ing wika? Ito ba ang kani­lang sinasabing ma­ha­laga at ma­hal raw nila kani­lang sar­il­ing wika ngu­nit kahit gamitin man lamang ito ay di ma­g­awa dahil sa mga masasamang ideya,at kuro-kuro na na­muo sa isi­pan ng ibang tao o mga banyaga tungkol sa Pilipino na dahi­lan na ikahiya nila ang kani­lang sar­il­ing wika. Nasa atin na ang de­si­son kung mag­pa­pani­wala at mag­pa­paapekto tayo sa mga gani­tong bagay daahil tayo lamang mga Pilipino ang nakakaalam kung ano ang katu­tuhanan. Kung ma­ha­laga ta­laga ang at­ing Wikang Pam­bansa gagaamitin natin ito kahit kailan at saan man tayo mag­punta.

Si Manuel L. Que­zon ang tinaguri­ang “Ama ng Wikang Pam­bansa”. Siya ang nan­gu­nang maghubog ng Wikang Pamm­bansa na Wikang Filipino. Marami tay­ong wika dit sa bansa kat­u­lad ng Ce­buano, Bo­holano, Ilo­cano ,Ta­ga­log, at iba pa. Maram tay­ong iba’t-ibang wika dahl sa archep­i­lagong hugis ng at­ing bansa . layu-layo ang mga lu­gar at isla na bu­mubuo nito . Hindi madali ang kay Man­nuel L. Que­zon at iba pang­ta­ga­pama­hala ng gob­y­erno na pumili at ag­ta­laga n aing sar­il­ing Wika dahil maram­ing hindii de­si­dido at hindi san­gayon nito. Hang­gang naka­pagde­sisyon n ang madla na nnag magig­ing Wikan Pam­bansa ay ang Wikang Filipino.

Tuwing Agosto ip­inagdiri­wang ang Wikang Filipino. Bi­lang isang ma­ma­mayang Pilipino isa tayo sa mga taong nagdiri­wang nito. Bum­a­ba­lik tanaw tayo sa at­ing kasaysayan kung paano nabo ang Wikang Filipino. Maram­ing mga gawain ang bawat paar­alan sa pagdiri­wang. May iba’t-ibang patim­palak isa isa na rito anng tula, pag­gawa ng sanaysay, mga sayaw at iba pa. Sa buwang io maas nai­intindi­han nat­ing mga Pilipino ang kah­ha­la­ga­han ng Wikang Filipino. Hi­indii lamang sa buwan ng Agosto magdiri­wang kundi da­pat araw-araw dahil gi­nagami natin ang at­ing wika bawat segundo. min­uto at araw sa at­ing buhay.

Sabi ng marami an Wikang In­gles ang mas ma­ha­laga kumpara sa Wikang Filipino dahil sa ang Wikang In­gles a ang pan­gu­nahing ling­g­wahi nna mmas gin­nagamit nga karami­han kait saan man sila mag­g­punta sa mundo. Pero parra sa akin at sa mg atong mas nakakai­intindi sa ka­ha­la­ga­han ng Wikang Filipino ay ang Wikang Filipino parin ang na­paka­ha­laga dahil ito ang sum­isim­bolo sa at­ing katauhan bi­lang isang Pilipino, makakaya nat­ing ma­paun­lad an at­ing sar­il­ing bansa kahit ang at­ing sar­il­ing wika lamang ang at­ing gamitin kat­u­lad ng bansang Ja­pan. Mas pina­ha­ha­la­ga­han nila nag kani­lang sari­il­ing wika kasa sa ibang wika kait gan­ito na­pa­paun­l­lad pparin nila ang kani­lang bansa at ngayon isa ang kani­lang bbansa sa pinaka­maun­lad na bansa sa buoong mundo. Sabi pa nga g at­ing bayani na si Dr. Jose Rizal “Ang hindi marunoong magma­hal sa sar­il­ing wika ay higit pa sa malansang isda.” Kaya tay­ong mga Pilipino pa­ha­la­ga­han natin ang at­ing sar­il­ing wika at ma­halin ng buong puso, hindi lamang sa salita kundi sa gawa.

— oOo— The au­thor is SST I at MNHS

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.