Kung anong gawa ng matatanda...

Sun.Star Pampanga - - OPINOIOPNINION -

Marami ang natu­tuwa sa is­tilo ng pananalita ni Pan­gulo g Ro­drigo Duterte. Tiyak lagi na lang pag nagsalita sa pub­liko asa­han mo tiyak may kalakip na mura, tu­matag­int­ing na P— na. May puma­palak­pak, style lang niya daw yun. May­roon din na­man hindi nagu­gust uhan ang kaniyang pag­mu­mura. Sabi nga noong ak­ing barkada na naalala ko pa daw na noong tayo’nasa el­e­men­tarya sa taas ng black­board ng class­room natin, iba’t ibang mga pa­nun­tu­nan sa buhay na naka­su­lat sa in­glis. Ang pinaka-karani­wan ay iy­ong ‘Hon­esty is the best pol­icy’. ‘To God be the Glory’, etc etc.

Walang batang mag-aaral ang hindi tin­u­ruan ng, ‘ good man­ners and right con­duct’, o GMRC. Pi­na­pan­day ang at­ing mga mu­rang isip sa mga bagay na sukat nat­ing ik­i­los at isalita, mag­ing sa kak­lase, titser, kaibi­gan, kasama­han sa ba­hay at mag­ing sa at­ing mag­u­lang at ka­p­atid.

‘Kung ano ang gawa ng matatanda ay gi­na­gaya ng mga bata, dahil akala nila ito yung tama’, ito ay isang kasabi­han na ilan be­ses na natin nar­inig. Ang tanong ngayon ng karami­han, ano kaya ang puma­pa­sok sa ulo ng mga ilang mam­ba­batas na mag­batuhan ng putik, mag­bitaw ng hindi kanais­nais na salita sa harap ng sam­bayanang Pilipino?

Sa ibang banda na­man, kahit pa­paano nakita atin ang tu­nay na pagkatao nila. Daig pa ang mga walang pinag-ar­alan sabi ng mga ilang kasama­hang mama­hayag at ng mga se­nior cit­i­zens na tu­matam­bay sa isang food chain. Hindi po ba na pag may bini­ti­wan kang salita na hindi kanais-nais sa pan­dinig, ang sasabi­hin noong naka­pakinig eh,’parang walang pinag-ar­alan ang ma­mang yan’.

Naik­wento ko na ito, pero na­pa­pana­hon na ulitin. Noong ako’y nag-aaral pa sa Maynila, pag walang pa­sok sa es­kwela, pasyal ako agad sa kon­greso. Ang Congress build­ing noon ay katabi ng City Hall ng Maynila, at gi­nagamit ngayon bi­lang isang museo.

Ang mga senador na natatan­daan noong dekada sisenta ay sila Gil Puyat, Soc Ro­drigo, Lorenzo Su­mu­long, Lorenzo Tanada, Eva Estrada Kalaw, Jose Roy, Jose Dio­kno, Am­bro­sio Padilla, Ro­ge­lio De La Rosa at Fer­di­nand Mar­cos, at ilan pang di ko na matan­daan.

Kaibang-kaiba ang ki­los at pananalita ng mga sin­au­nang senador. Nag­ba­batiku­san din, pero walang ma­ha­lay na salita na masakit sa pan­dinig ang ma­mu­mutawi sa bibig nila. Very sub­tle, ika nga sa in­glis ang mga patutyada na kailan­gan ang ‘read­ing be­tween the lines’.

Mag­ing sa House of Rep­re­sen­ta­tives, ang mga kon­gre­sista ay mapino rin ang mga salita at ki­los, kaya lang pamin­san min­san hindi mai­wasan ang mga ban­gayan nila. May mga pagkakataon sa kaini­tan ng mga de­bate, may nagha­ha­mon ng sun­tukan. Pero pagkaraan ng ilang min­uto at nagdeklara ng re­cess, mul­ing nagkak­a­bati.

Tw eet s: + Nakapila na si dat­ing Pan­gu­long Noynoy Aquino na ha­harap sa huku­man para siya ay litisin sa ‘pagkakasala’na binib­in­tang sa kaniya.

+ In­aasa­han na may ka­song plun­der ang sukat hara­pin niya na kasama ang dat­ing Bud­get Sec­re­tary Butch Abad sa ‘pinan­suhol’na tinawag nila De­vel­op­ment Ac­cel­er­a­tion Fund (PDAF) nila sa mga ilang senador at kon­gre­sista para ma-im­peach ang yu­maong Chief Jus­tice Re­nato Corona.

+ Ang lumalakad na regla sa puli­tika dito sa atin ay pagkat­a­pos ng pu­nunungku­lan ng isang pan­gulo ay pagk­a­gal­ing sa Mala­canang sa ku­lun­gan ang tu­loy. Si Erap, si GMA at ngayon ay naka-regla si Noynoy.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.