PRO3 pat­u­loy sa kam­pa­nya sa MWPs

Sun.Star Pampanga - - OPINION -

Sim­ula nang ip­inahinto sa Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) ang kam­pa­nya la­ban sa il­le­gal drugs, tu­maas ang crime rate sa bansa.

At dahil sa pagh­into at pagli­pat sa Philip­pine Drug En­force­ment Agency sa pan­gun­guna sa gera sa droga, sa record sa Po­lice Re­gional Of­fice-3 (PRO3) at iba pang po­lice re­gional of­fices biglang tu­maas ang crime in­ci­dents.

Kaya na­man ang tin­u­tukan ng PRO3 ay ang kam­pa­nya sa most wanted per­sons (MWPs) sa Cen­tral Lu­zon.

Hindi na rin ma­bi­lang ang mga naaresto most wanted per­sons ng iba’t ibang provin­cial at city po­lice of­fices nang la­long pinaigt­ing ang kam­pa­nya sa mga kaso sa batas.

Noong nakaraang linggo, aaabot sa mahigit 15 MWPs ang naaaresto ng PNP sa iba’t ibang lalaw­igan sa Cen­tral Lu­zon.

At ni­tong nakaraang Lunes, umaabot sa 21 MWPs ang naaresto sa mga lalaw­igan ng Bu­la­can, Pampanga, Nueva Ecija, Tar­lac at Olongapo City.

Karami­han sa mga naare­stong mga MWPs ay pawang may kaso ng homi­cide, frus­trated mur­der, theft at rape.

Naaresto ng PNP ang mga MWPs sa Cen­tral Lu­zon sa pa­ma­m­ag­i­tan ng bisa ng war­rant of ar­rest na in­isyu ng iba’t ibang judges ng pitong lalaw­igan at dalawang lung­sod.

Ang la­hat ng mga naaresto ay kasalukuyang nakaku­long sa kani­lang re­spec­tive area of ju­ris­dic­tion.

Sa pat­u­loy na kam­pa­nya la­ban sa mga MWPs, hindi kaya ma­pupuno ang mga ku­lun­gan? Nag­tatanong lang po…

At hindi lang iyon, mag­ing ang gas­tusin sa pagkain sa mga naaresto ay lolobo at maaar­ing magku­lan­gan ito? Nag­tatanong lang po…

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.