Alum­nus or­ga­nizes free med­i­cal, den­tal mis­sion for pub­lic school

Sun.Star Pampanga - - FRONT PAGE - BY PRINCESS CLEA ARCELLAZ Sun.Star Staff Re­porter

SAN SI­MON - As a way of giv­ing back to his alma mater, Sto. Niño El­e­men­tary School alum­nus Per­l­ito “Dong” Dagdag, Jr. on Tues­day or­ga­nized a free med­i­cal and den­tal mis­sion for the ben­e­fit of stu­dents and res­i­dents of Barangay Sto. Niño.

Dagdag, who fin­ished his pri­mary level in the said school in 1996, said that the in­sti­tu­tion al­ways had a spe­cial place in his heart as it played a huge role in mak­ing his child­hood days fun and mem­o­rable.

“Ito iy­ong paraan ko para iba­lik ang pasasala­mat sa ak­ing es­kwe­la­han na tu­mu­long at hu­mubog sa akin sim­ula noong ka­bataan ko, hang­gang ngayon. Hindi lang dito sa el­e­men­tary school kundi pati sa barangay kung saan ako ip­inan­ganak at nakatira hang­gang ngayon,” he said.

As the cur­rent ex­ec­u­tive as­sis­tant of Mayor Leonora C. Wong, Dagdag said he sought the help of the mu­nic­i­pal and pro­vin­cial gov­ern­ment for the med­i­cal and den­tal ser­vices of­fered dur­ing the ac­tiv­ity.

He dis­closed that at least 300 stu­dents and 300 se­nior cit­i­zens from the barangay re­ceived free med­i­cal ser­vices, in­clud­ing health check-up, tooth ex­trac­tion and dis­tri­bu­tion of var­i­ous medicines and flouride.

“Ito po la­hat ay li­bre para mat­u­lun­gan ko ang mga kabar­rio ko sa kani­lang mga pan­gan­gailan­gan pangkalusugan. Whole day po ito, hangga’t may gus­tong mag­pacheck-up at mag­pabunot, wel­come po sila,” he said.

Jenny Sotelo, one of the ben­e­fi­cia­ries of the med­i­cal mis­sion, ex­pressed his grat­i­tude to Dagdag and med­i­cal prac­ti­tion­ers who ex­tended their time and re­sources for the needy res­i­dents of the barangay.

“Na­pakalak­ing menos po nito para sa amin. Ngayon po may lagnat ang anak ko at hindi na namin kailan­gan pumunta pa sa mga klinika dahil in­i­lapit na po sa amin ang med­i­cal mis­sion at li­bre pa po pati ang gamot,” Sotelo said.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.