High-pow­ered firearms, na­sisid sa Lake Lanao

Tempo - - News - (Fran­cis T. Wake­field)

Mahigit 30 high-pow­ered firearms ang narekober ng joint forces ng mil­i­tary at iba pang aw­tori­dad sa op­erasyon na gi­nawa nito sa Lake Lanao, Marawi City.

Na­paulat na ang pinagsanib pw­ersa ng 55th In­fantry Bat­tal­ion, Scout Ranger Class 202, 1st Ranger Bat­tal­ion, Civil Mil­i­tary Op­er­a­tions (CMO) Per­son­nel, mil­i­tary en­gi­neer unit, mech­a­nized units, EOD Per­son­nel, at wa­ter­borne units ng 12DRC and 6SFBn ay nagsagawa ng search and clear­ing op­er­a­tions sa Lake Lanao malapit sa Ban­daringin Mosque sa Brgy. Marin­aut, Marawi City.

Nasi­layan umano ng isa sa mga sun­dalo ang isang ar­mas sa ilalim ng lake, dahi­lan para sum­isid sila sa nasabing lu­gar.

Si­nasabing posi­bleng iti­napon ng mga teror­ista ang mga ar­mas nang maram­daman na ng mga ito ang posi­bleng kat­a­pu­san ng kani­lang la­ban.

Inaasa­han pa ang pa­grekober sa ilan pang mga ar­mas at iba pang kagami­tan ng mga teror­ista sa paligid ng lu­gar kung saan unang nakita ang mga de kali­breng ar­mas.

Sa­man­tala tiniyak ng Armed Forces of the Philip­pines (AFP) Joint Task Force Ranao na mag­pa­p­at­u­loy ang kani­lang search and res­cue op­er­a­tion sa Marawi City.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.