Pagdupa sa pangabuso

The Freeman - - OPINION -

Nagkaabunda ang mga timaan nga ang pasalig ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte nga tarun­gon pag-imbesti­gar ang sunud-sunod nga pag­pa­matay ni­lang Kian Loyd de­los San­tos ug ubang mga batan-on sa mga kamot sa kapolisan ku­tob ra sa sulti. Ug mahi­mong atik ra.

Mahimo gani nga pa­garpar ra sab ang iyang saad ngadto sa mga tag­tun­god sa mga bik­tima nga siya ang man­gu­nay pagtino nga masilotan ang mga re­spon­s­able–mahimo gani nga siya gyud ang man­gu­nay pag­pusil patay nila–aron nga di na ma­subli ang bangis nga mga kri­men ba­tok sa in­osente nga mga bik­tima.

***

Ang maka­paku­gang nga paghig­pit sa Philip­pine Na­tional Po­lice (PNP) sa kasayu­ran nga makuha sa mga sakop sa me­dia gikan sa ilang mga imbesti­gador bisan sa labing kasarangan nga mga kaso di maay­ong timaan alang sa lid­er­ato nga ni-garan­tiya nga wa nay mangabuso sa mga polis ug kon duna man ma­pa­ham­tan­gan dayon sa tukma ug di­na­lian nga silot.

Kay unsa man ang dag-anan sa in­osen­teng mga bik­tima ug mga tag­tun­god kon ang mga imbesti­gador sa kapolisan ra ang mag­buot unsa ra ang kasayu­ran nga ilang ma­hatag ngadto sa pub­liko pinaagi sa lim­i­tado ug de­pek­tuso ni­lang blot­ter en­tries ug press re­leases?

***

Bisan ang pa­glaslas sa mga kon­gre­sista sa bud­get sa Com­mis­sion on Hu­man Rights (CHR) alang sa sunod tuig di moda­son sa pasalig sa Malakanyang nga di nila tabo­nan ang mga polis nga mo­hakop sa balaod sa ilang mga kamot o manglak­tod sa mga lagda sa kam­pa­nya ba­tok sa krim­i­nal­i­dad ug ile­gal nga dru­gas.

Gawas sa CHR, way laing ahen­siya sa gob­y­erno nga naka­pakita og de­ter­mi­nasyon sa pagtino nga ka­hata­gan og hus­tisya ang mga bik­tima sa ex­tra­ju­di­cial killings.

***

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.