Nabitay na sang suholan

The Freeman - - OPINION -

Ang di maay­ong balita alang sa mga anak sa sin­got sa Sugbo ug Cen­tral Visayas mao nga mas niburot pa ang labaw sa min­i­mum nga suholan sa mga ma­mu­muo sa Metro Manila. Tun­god sa labing uwahing uminto nga P21 matag ad­law, nisul­bong nang ilang suholan ngadto sa P512 matag ad­law, labaw na og P146 sa nalansang nga suholan sa Metro Cebu nga P366.

Laing di maay­ong balita: Magl­away lang ang Sug­buanon nga mga ma­mu­muo sa uminto. Kay, sala­mat sa dakong in­hus­tisya sa sis­tema pag­takda sa suholan, di mahi­mong us­bawan ang ilang suholan hang­tod sa sunod tuig.

***

Ma­p­a­tu­man na ang mas dakong min­i­mum nga suholan sa Metro Manila sugod sa sunod buwan, o 15 ka ad­law hu­man sa pag­man­tala sa wage or­der sa Re­gional Tri­par­tite Wages and Pro­duc­tiv­ity Board (RTWPB) sa Na­tional Cap­i­tal Re­gion.

Apan ang mga ma­mu­muo sa Sugbo, Bo­hol, Siqui­jor ug Ne­gros Ori­en­tal ku­tob ra sa pangin­da­hay. Di mahi­mong tan­dugon ang ilang suholan karong tu­iga. Li­was pa sa Pe­brero sa sunod tuig ang labing sayo nga pana­hon nga mahi­mong uminto­han ang nabiya na pag-ayo ni­lang min­i­mum nga suholan.

Tun­god ni sa lagda sa RTWPB nga ka-uminto­han lang ang min­i­mum nga suholan kausa sa usa ka tuig. Sala­mat sa kalan­gayan sa RTWPB sa Cen­tral Visayas, Pe­brero na karong tu­iga natakda ang P13 nga uminto sa karaang P353 nga min­i­mum nga suholan sa Metro Cebu.

Sa ato pa, sa Pe­brero pa sunod tuig sila mo­tuki sa sunod nga uminto, kon duna man. Ang kat­ap­olan sa RTWPB, labi nang mga rep­re­sen­tante sa mga negosyante nga di mag-apura sa us­baw sa suholan, maoy naka­pabitay sa suholan sa mga anak sa sin­got dinhi sa ato.

Sama sa naan­dan, mapilde na sang sunod nga de­manda sa uminto. Kay magkon­s­abo na sang mga rep­re­sen­tante sa mga kap­i­tal­ista ug gob­y­erno pagluok sa mga anak sa sin­got.

Busa kon tin­uod ang pan­gangkon nga nag­pi­tik ang iyang kas­ingkas­ing alang sa mga ka­bos, an­gayng put­lon ni Pres­i­dente Duterte ang es­kan­dalo sa RTWPB pi­naagi sa pag­tang­tang sa katun­god sa pag­b­o­tar sa mga rep­re­sen­tante sa Depart­ment of Trade and In­dus­try ug Na­tional Eco­nomic and De­vel­op­ment Author­ity aron nga di sila makahi­gayon pagtila sa la­palapa sa mga negosyante.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.