Pag­bukas sa panghu­nahuna

The Freeman - - OPINION -

Mahimo ra g’yud unta nila nga isnabon ang Com­mis­sion on Hu­man Rights (CHR). Apan ni­tunga ang mga barangay kap­i­tan sa tigom nga nag­tuki sa kon­trober­siyal nila nga mga kam­pa­nya sa pag­pakauwaw sa gidu­da­han nga mga du­rugista. Ug ni­tungha sab ang mga opisyal sa kapolisan.

An­gay’ng pa­hali­payan si Cebu City Coun­cilor Philip Zafra, ang pres­i­dente sa As­so­ci­a­tion of Barangay Coun­cils (ABC) Fed­er­a­tion. Gawas nga ni­tanyag sa iyang buhatan sa ABC build­ing sa South Road Prop­er­ties isip dapit sa tigom, nidasig pa g’yud sa iyang kaubanan sa pag­bukas sa ilang mga panghu­nahuna.

* * *

Di g’yud unta sila an­gay nga ma­had­lok sa CHR. Mahimo ra gani ang kapolisan nga mo­tago sa mga doku­mento sa ilang imbesti­gasyon sa mga kaso, apil nang mga ngan sa ilang mga sakop nga nahil­am­bigit sa mga op­erasyon nga nisang­pot sa pagka­matay sa gidu­da­han nga mga du­rugista.

Apan gip­ili ni Se­nior Su­per­in­ten­dent Joel Doria, hepe sa Cebu City Po­lice, ang paghatag og hi­gayon ni­lang Odron ug CHR-7 Chief In­ves­ti­ga­tor Leo Vil­lar­ino pag­patin-aw sa kamahi­n­ung­danon sa due process bisan sa labing bangis nga mga sus­pit­sado.

***

Tun­god sa ilang panag-abot ug panag­sulti, nidaog ang tanang hing­tung­dan. Ang panag­pingki sa nagka­suk­wahi nila nga mga panghu­nahuna hi­naot nga mosang­pot sa mas maayo nga mga paagi sa pagta­bang di lang sa mga molupyo kon dili hasta na sa mga naungo sa makadaot nga bisyo.

Way napilde ni­lang Zafra, Chan, Rupinta, Odron, Vil­lar­ino, Doria, ug kaubanan. Mahi­mong man­aglahi lang g’yud ang napil­ian nga mga paagi sa pag­tu­man sa ilang mga gim­buha­ton.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.