Pag­palayas sa Uropa

The Freeman - - OPINION -

Tu­manon o dili sa mga em­ba­hador sa mga na­sud sa Uropa ang pag­palayas ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte nila sud lang sa 24 oras, ang atong na­sud mao'y mapilde:

•Kon mag­palin­gug-lin­gog lang sila pinaagi sa pag­pa­bilin dinhi ug way himuon ang Malakanyang nga mga lakang pag­por­mal­isar sa deklarasyon sa pres­i­dente, mo­tu­maw nga sama sa naan­dan pa­garpar ra tong iya nga di an­gay'ng tuo­han; apan

•Kon manglayas sila g'yud ang mga em­ba­hador sa Euro­pean Union (EU), mas makalil­isang ang mga im­p­likasyon sa atong pang­inabuhi ug pati­gayon uban sa usa sa labing dako nga kali­b­otanon nga kahug­pon­gan.

*** Am bot may n aka pa hi bawo ban i Pres­i­dente Duterteng aang EU may 28 kan a sud: Aus­tria, Bel­gium, Bul­garia, Croa­tia, Cyprus, Czech Repub­lic, Den­mark, Es­to­nia, Fin­land, France, Ger­many, Greece, Hun­gary, Ire­land, Italy, Latvia, Lithua­nia, Lux­em­bourg, Malta, Nether­lands, Poland, Por­tu­gal, Ro­ma­nia, Slo­vakia, Slove­nia, Spain, S wed en,ug United King­dom.

Nan gon­sul tab a si ya­sai yang ga bi net el a bi nani For­eign Af­fairs Sec­re­tary Alan Peter Cayetano? Kinsa kuyog sa iyang eco­nomic man­agers sa Es­ta­dos Unidos pag­pangumbinser sa mga Amerikan­hon pag­bubo sa ilang puho­nan sa Pilip­inas di­hang giluw at anang lab in­guwa hi ni yang bali k ass a EU, US, UN, ug CIA?

***

Nahibawo ba si Pres­i­dente Duterte sa ki­nat­i­buk-an nga epekto sa iyang pag­putol sa diplo­matikan­hon nga re­lasyon sa 28 ka na­sud sa EU? Hu­man sa pag­palayas sa mga em­ba­hador sa EU, an­gay'ng himuon sab ang mo­sunod:

•Pa­paulion ang tanang sakop sa Pilip­in­hong diplo­matic mis­sions sa tanang na­sud sa EU;

•Tak-opan ang atong kawanan­gan, mga pan­ta­lan ug kada­gatan sa trapiko sa mga pasa­hero ug karga­mento gikan ug padung sa Pilip­inas ug EU; ug

•Pa­paulion ang mini­lyon ka Pilip­in­hon nga nag­puyo ug nag­tra­baho sa EU dun­gan sa pag­palayas sa tanang molupyo sa EU dinhi.

Naka­pasamot sa kaapiki mao nga ang gi­himo ni Pres­i­dente Duterte gi­pasikad sa sayop nga kasayu­ran: Nga ang EU di na mopa­sud sa hi­gante ni­lang merkado sa kapin sa 6,000 ka pro­dukto sa Pilip­inas nga way buhis.

Ang tin­uod mao nga pip­ila ra ka del­e­gado sa mga na­sud sa Uropa ang ni­pasi­daan nga silotan sa EU ang Pilip­inas kon mag­pa­dayon ang ex­tra­ju­di­cial killings. Ug nga pa­dayon pang pag­subli ug karon pang Enero 2018 mo­himo og de­sisyon ang EU.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.