Si­lang Duterte ug Trump

The Freeman - - OPINION -

Sa ilang panag­tagbo sa nag­pa­dayon nga tigom sa ASEAN, na­ban­tang ang man­agsama nga mga sirkum­stan­siya nila ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte ug US Pres­i­dent Don­ald Trump:

•Pu­los sila wa paabuta nga modaog sa nag­sunod nga mga pinil­iay sa ni­ag­ing tuig (Si Duterte sa Mayo ug si Trump sa Nobyem­bre);

•Pu­los sila ni­pasalig sa pag­pa­tu­man og dagkong kaus­a­ban hu­man gi­s­away pag-ayo ang pa­munoan nga ilang gip­uli­han; ug

•Pu­los sila nag­pakita og mga timaan sa pag­panglak­tod sa mga lagda ug sa pag-in­si­s­tir sa pag­pa­tu­man unsa ang ilang gusto.

* * *

Nagkita si­lang Duterte ug Trump nga pu­los na­pahinum­do­man nga ki­na­hanglan sila nga mo­subay sa mga lagda:

•Si Trump subli-subli nga gipugn­gan sa mga huk­manan sa iyang ban sa mga Mus­lim ug ubang mga langyaw ug nagsige og kabawo sa iyang tin­guha pag­ba­sura sa pro­grama sa health care ni kanhi Pres­i­dente Barack Obama; sam­tang

•Sa iyang bahin, si Duterte gibal­ibaran sa Kon­greso sa iyang planopag­tud­loog­bag-ong­m­gabarangaykap­i­tanugsapag­ban­haw sa silot sa ka­matayon ug karong bag-o gibaraw sa mil­i­tar sa iyang hulga pagdeklarar og revo­lu­tion­ary gov­ern­ment.

* * *

Mas pop­u­lar si Duterte kay ni Trump sukad sa sin­ug­danan. Ni­l­abaw og kapin sa 6 mi­ly­ones ka boto sa labing hig­pit niyang karibal nga si Mar Roxas. Sam­tang nidaog si Trump sa elec­toral vote (nga maoy motino kin­say makalingkod sa White House), nal­ab­wan siya ni Hil­lary Clin­ton og dul-an sa 3 mi­ly­ones sa pop­u­lar vote.

Sa ilang panagkita sa APEC ug ASEAN sum­mits sa Viet­nam ug Pilip­inas, ni­tid­lom og diyu­tay ang pop­u­lar­i­dad ni Duterte apan ang kang Trump nitibug­sok sa labing ubos nga ang-ang kon itandi sa iyang gisun­dan nga mga pres­i­dente sa US sa bag-ong pana­hon.

***

Pu­los sab sila nag-atubang og es­kan­dalo: Si Trump gi­pasangin­lang naka­pahimus sa pag­panghi­labot sa Rus­sia sa pinil­iay’ng pres­i­den­siyal sa US ug si Duterte gi­pasangin­lang nag­tago og kapin sa P2 bi­ly­ones nga kati­gay­onan sa bangko sam­tang nagdupa sa mga kri­men sa mga sakop sa iyang pam­ilya.

Si Duterte nakalingkawas na sa im­peach­ment com­plaint ba­tokniy­atun­god­samak­abun­gog­niyang­may­oriyasaKon­greso. Apan si Trump di ka­ga­wong sa iyang tin­ud­long spe­cial coun­sel ug di makalaom nga duphan sa Repub­li­can Party nga gisige­han niyaog­s­away.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.