Mga taslakan di­ayng dagko

The Freeman - - Opinion -

Di­hang gi­pana­mas­ta­masan ang mga man­anam­bal sa Sugbo atol sa pag­sul­bong sa mga kaso sa COVID-19, nga gi­ila gani ang Dak­bayan sa Sugbo nga maoy epi­cen­ter sa tibuok na­sud, way lokal nga opisyal sa mga dak­bayan ug

kalung­so­ran nga nanali­pod sa tin­uod nga mga bayani --ang mga nag­tuon, nag­tukaw ug nibuhis sa ilang kahim­sog ug kinabuhi aron lang pagluwas sa mga natak­dan sa ka­gaw.

Bisan gi­hulga silang ik­iha ug bisan gi­pasangin­lan nga nisu­pak sa tuob kay di nang ka­pan­guwarta sa mga pasyente, way poli­tiko sa Sugbo nga nisim­patiya sa mga man­anam­bal.

***

Di­hang gi­pasangin­lan karong bag-o ang tam­bal­anan ug mga dok­tor nga ni­pal­abi sa kuwarta kay sa kinabuhi sa ilang mga pasyente, way lokal nga opisyal sa Sugbo nga nitin­gog pag­pa­dayag og pagsalig sa mga man­anam­bal kansang pag­tu­man sa ilang mga gim­buha­ton bisan tanang hulga ug pang­hasi nakata­bang sa pagtid­lom sa mga kaso sa COVID-19.

Di­hang gi­pakauwawan ang dok­tor nga igo lang ni­pasi­daan sa posi­bleng pag­sul­bong pag­ba­lik sa mga kaso sa Sugbo, way poli­tiko sa Sugbo, bisan ang labing nakaila sa iyang katakos ug kalig­dong, nga nanali­pod niya.

***

Di­hang gi­t­ulisok ang mga Sug­buanon nga gahi og ulo, way disi­plina ug maoy sad-an sa pas­pas ug la­pad nga tinakdanay, way lokal nga opisyal sa Sugbo nga ni­barug aron pag­panali­pod sa kin­abag-an nga nisunod sa mga lagda pag­pa­bilin sa ilang pinuy-anan bisan nagkahu­lo­gan sa pagkawag­tang sa ilang pang­inabuhi.

Bisan na­ban­tang na nga ang kakuwang sa swab test­ing ug kat­aphaw sa con­tact trac­ing maoy naka­pakatap sa ka­gaw, way poli­tiko nga nan­ga­has sa pag­panali­pod sa ki­nat­i­buk-ang ka­mas­in­ug­tanon sa mga Sug­buanon.

***

Mga poli­tiko sa Sugbo labi­han kama­pahimus­lanon sa tanang kahi­gay­onan nga mo­matuod nga sila ang ha­wod ug busa sila maoy an­gay nga ma­sunod, ba­hala na kon maglakip sa pag­pataka paghimo og mga lagda sa pan­de­mya nga nisang­pot hin­uon sa kag­uliyang inay nga makata­bang sa kin­abag-an.

Apan samang mga poli­tiko labi­han kahilu­mon kon dunay mas ha­wod nila nga mo­labaw sa ilang pataka. Maayo lang silang moapiki sa mga gag­may nga way ika­sukol. Apan kon mas taas nang mga opisyal ang mos­al­ida --ba­hala na kon mga dok­tor o mga Sug­buanon ang pareglahan-- mokalit lang og pan­glus­pad ang ilang kit­ing.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.