Ja­son Aba­los ad­mits to be­ing once ho­mo­pho­bic: "Ilag ta­laga ako dati."

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle -

Isang taon na bi­lang Ka­puso si Ja­son Aba­los.

Sim­ula nang nag­ing ba­hagi na siya ng GMA‐7, sunud‐sunod na ang kanyang proyekto.

Nakangi ng sabi ng ak­tor, "Okay na­man, masaya ako, masaya ako."

'Yung pagli­pat ba niya Oc­to­ber last year ay dahil sa kawalan ng tra­baho?

Tu­gon ng 33‐year‐old ac­tor, "Hindi na­man. Gusto ko lang mag‐ex­plore."

Hal­im­bawa nga raw ay ang kakaibang role niya sa lat­est project niyang "Asawa Ko, Karibal Ko."

"First show ko sa GMA rom‐ com [ro­man c com­edy], na mata­gal kong hindi gi­na­gawa.

"Itong pani­bago, babae na­man ako... parang ang dami palang puwede gawin."

Unang tele­serye ni Ja­son bi­lang Ka­puso ay ang The One That Got Away (TOTGA).

AC­CEP­TANCE

Sa bagong pang­hapong serye ng GMA‐7 na "Asawa Ko, Karibal Ko," gagam­panan na­man niya ang role ng isang trans wo­man.

Chal­leng­ing daw ito sa kanya dahil first me niya itong gawin.

Ami­nado na­man si Ja­son na noong kanyang ka­bataan ay takot siya sa mga bakla.

Kuwento niya, "Well, bi­lang probin­siyano, nang­gal­ing ako sa probin­siya, na sa amin kasi, con­serva ve.

"Sad to say na me­dyo… hindi pa kasi tayo aware kung paano nagig­ing buhay nila.

"So ako, ilag ta­laga ako da ta­laga.

"Inamin ko da na ilag ako da , nung nag­sisim­ula ako [sa show­biz] pag­punta ng Manila."

Pero ngayon, nain di­han na daw niya ang kanyang kapwa na may ibang sex­ual ori­enta on.

Saad niya, "Hang­gang siyem­pre nakakasala­muha mo na man­ager mo, mga tao, mga ka­tra­baho mo, hindi na­man pala nakakatakot, 'di ba?

"So ako, sim­ula lang.

"Ako, la­hat ng taong tu­mu­tu­long sa akin ay nasa LGBT [les­bian, gay, bi­sex­ual, trans­gen­der] com­mu­nity.

"So, malak­ing bagay sa akin ang pag­mama­hal nila."

From avoid­ing them to lov­ing the LGBT peo­ple, Ja­son Aba­los says, "Malak­ing bagay sa akin ang pag­mama­hal nila." He will play a trans­gen­der wo­man in GMA's "Asawa Ko, Karibal Ko."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.