Unieruchomienie

Polityka - - Społeczeństwo -

Przy reprywatyzacji stołecznych nieruchomości miały miejsce oszustwa, wyłudzenia i fałszerstwa. Wieloma z nich wreszcie zajęły się sądy. Przywłaszczone majątki

są odbierane. Powołana przez PiS speckomisja może ten proces zatrzymać.

prawniczego, i w ogóle wykształcenia wyższego, będzie rozstrzygać w drodze głosowania o zgodności decyzji reprywatyzacyjnych z prawem. Będzie mogło cofnąć każdy wyrok sądowy, nieważne, ile lat temu wydany, i każdą decyzję reprywatyzacyjną. Będzie też mogło wstrzymać bieg sądowych postępowań, dokonywać wpisów do ksiąg wieczystych, zlecać przeszukania i zajęcia „w celu zabezpieczenia dowodu lub zabezpieczenia zwrotu równowartości nienależnego świadczenia”, odbierać nieruchomości lub nakazywać zwrot kwoty, za którą je sprzedano, czy zwrot pobranego odszkodowania.

Komisja dała sobie też prawo do odstąpienia od zastosowania kar finansowych. Czy to w ramach swoistej nagrody za „współpracę” (podanie nazwisk wspólników, zeznania obciążające innych)?

W opinii sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dr hab. Maciej Matczak, adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zwracał uwagę, że decyzje o istotnym znaczeniu dla sytuacji majątkowej i prawnej jednostki będą podejmowane w oparciu o niejasne i uznaniowe kryteria. Rodzi to poważne wątpliwości co do zgodności m.in. z art. 2 konstytucji.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.