Le­cții de viață

Femeia - - EDITORIAL - Cãtãli­na ca­ta­li­na.oprea@bur­da.ro

Sfârși­tul de an 2017 înse­am­nă și sfârși­tul unei epoci. Oda­tă cu tre­ce­rea la ce­le veșni­ce a Re­ge­lui Mi­hai I al Ro­mâni­ei, se încheie o fi­lă a is­to­ri­ei noas­tre, cu tot ce re­pre­zen­ta ea: tra­diție, va­loa­re, res­pect, iu­bi­re, îngă­du­i­nță. Viața între­a­gă i-a fost mo­del de dem­ni­ta­te, de su­fe­ri­nță asu­ma­tă, de mo­des­tie, de de­vo­ta­ment. De iu­bi­re față de pa­trie și de neam. De apă­ră­tor al va­lo­ri­lor nați­o­na­le.

De cum s-a răs­pândit tris­ta ves­te, toa­tă lu­mea l-a apre­ciat și îl re­gre­tă. Pro­fund. Atât de pro­fund, încât unii o spun cu fi­e­ce oca­zie, pe ori­ce ca­le, fie ea a te­le­vi­zi­u­nii, a ra­di­o­u­lui sau a… mi­tin­gu­lui. Toți l-au cu­nos­cut înde­a­proa­pe, i-au ur­mă­rit ac­ti­vi­ta­tea și îi sunt re­cu­nos­că­tori pen­tru tot ce a fă­cut pen­tru ța­ră. Foar­te mu­lți l-au și cu­nos­cut ori au fost pri­e­teni la ca­ta­ra­mă cu el: „Mă știa Re­ge­le (!?)“Fa­ce­boo­kul s-a um­plut de fo­to­gra­fii sau is­to­ri­siri ca­re îi au în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe Ma­jes­ta­tea Sa și pe re­ga­lis­tul de oca­zie. Fi­e­ca­re își adu­ce amin­te de câte un bu­nic sau o mă­tușă ca­re i-au fost co­le­gi Re­ge­lui ori s-au aflat în sluj­ba sa. Ori­ce mi­că le­gă­tu­ră, fie ea chiar și ima­gi­na­ră, cu Re­ge­le e nu­mai bună de ex­ploa­tat. În fo­lo­sul spo­ri­rii au­rei de om ales a ce­lui în cau­ză.

Ma­jes­ta­tea Sa s-a stins așa cum a trăit: cu sim­pli­ta­te, fă­ră sur­le și to­be. Nu le-au plă­cut nici Ma­jes­tății Sa­le Re­ge­le, nici Ma­jes­tății Sa­le Re­gi­na să atra­gă ate­nția în ni­ci­un fel, să fa­că vâlvă cu viața, fap­te­le sau moar­tea lor. Au lu­crat în tă­ce­re, cu de­vo­ta­ment, la aju­ta­rea Ro­mâni­ei și a po­po­ru­lui ro­mân. Atât cât au pu­tut în con­diți­i­le da­te. Fi­ind le­gați de o iu­bi­re ca­re a du­rat mai bine de 60 de ani, ca­re nu a ți­nut cont de exis­te­nța unui tron re­al, de ave­re, de fast sau de re­cu­noaște­re. Ci doar de bu­cu­ria vi­eții, de bu­cu­ria de a-l avea ală­turi pe omul iu­bit și de a trăi viața în mod fi­resc. Ma­jes­ta­tea Sa Re­gi­na s-a dus pri­ma pe lu­mea ce­a­lal­tă, ca și cum ar fi do­rit să-i ne­te­ze­as­că omu­lui iu­bit ca­lea.

Din viața Ma­jes­tăți­lor Lor eu una am des­prins do­uă le­cții nu nu­mai pen­tru no­ul an, ci și pen­tru vi­i­tor: cea a dem­ni­tății și cea a iu­bi­rii, pen­tru ca­re grăi­toa­re sunt vor­be­le Re­gi­nei: „Eram în mași­nă, și el a ales mo­men­tul de a-mi ce­re mâna într-un mod ori­gi­nal. Era la vo­lan, așa că ne-am adre­sat cu­vin­te­le ca­re ne pro­mi­te­au unul altu­ia fă­ră să ne pri­vim în față, doar dru­mul șer­pu­i­tor din fața noas­tră. Am re­flec­tat înde­lung, pen­tru că răs­pun­sul nu era ușor. Am spus «da». Ima­gi­nea ace­as­ta a amându­ro­ra pri­vind că­tre înain­te nu era întâmplă­toa­re. Toa­tă viața asta am fă­cut: umăr la umăr, ne-am aju­tat unul pe altul și am fost com­plici, fă­ră să ne ui­tăm unul la altul, ci pri­vind, amândoi, ca o sin­gu­ră fi­i­nță dru­mul șer­pu­i­tor din fața noas­tră.“(Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta a Ro­mâni­ei, Prin­ci­pe­le Ra­du al Ro­mâni­ei, Nun­ta de dia­mant, Rao Inter­na­ti­o­nal Pu­blis­hing Com­pa­ny).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.