Un Re­ge la as­fi­nțit

Femeia - - SPECIAL -

Co­pi­lă­ria

Mi­hai I s-a năs­cut pe 25 oc­tom­brie 1921, la Si­naia, ca fiu al Re­ge­lui Ca­rol al II-lea și al Pri­nțe­sei Ele­na, fi­i­ca Re­ge­lui Con­stan­tin al Gre­ci­ei. A fost văr de gra­dul trei cu Re­gi­na Eli­sa­be­ta a Ma­rii Bri­ta­nii, stră­moșii săi di­re­cți fi­ind Ța­rii Ni­co­lae I și Ale­xan­dru al II-lea al Ru­si­ei, Re­gi­na Vic­to­ria a Ma­rii Bri­ta­nii, re­gi ai Pru­si­ei și ai Por­tu­ga­li­ei. Și-a pe­tre­cut co­pi­lă­ria cu ma­ma, iar la 6 ani i-a suc­ce­dat la tron bu­ni­cu­lui său, Re­ge­le Fer­di­nand.

Dom­nia

În 1930, Ca­rol al II-lea se întoar­ce în ța­ră și es­te de­sem­nat re­ge, iar Mi­hai – ur­maș la tron. Ma­ma lui es­te exi­la­tă la Flo­re­nța, iar Mi­hai o poa­te vi­zi­ta doar o da­tă pe an. În 1940, Ca­rol ab­di­că în fa­voa­rea lui Mi­hai, ca­re es­te pro­cla­mat re­ge al Ro­mâni­ei. Deși foar­te tânăr, avea 23 de ani neîmpli­niți, joa­că un rol ese­nțial în is­to­ria ace­lor vre­muri și la 23 au­gust 1944 îl des­ti­tu­ie și ares­te­a­ză pe Ion Anto­nes­cu. Isto­ri­cii es­ti­me­a­ză că acest act a scur­tat răz­boi­ul cu șa­se luni și a sal­vat su­te de mii de vi­eți. De ase­me­nea, a ofe­rit ar­ma­tei ro­mâne po­si­bi­li­ta­tea de a eli­be­ra nor­dul Tran­sil­va­ni­ei de sub ocu­pația un­ga­ră. Cu toa­te aces­tea, pen­tru că vă­lul co­mu­nist înne­gu­ra­se ce­rul ță­rii, la 30 de­cem­brie 1947 es­te fo­rțat să ab­di­ce și pă­ră­sește Ro­mânia.

Ma­jes­ta­tea Sa Re­ge­le Mi­hai, un exem­plu de dem­ni­ta­te și mo­des­tie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.