Me­di­ci­na vi­i­to­ru­lui

Femeia - - STARE DE BINE -

Prin­ci­pii de ba­ză

Da­to­ri­tă teh­no­lo­gi­ei, azi pu­tem stu­dia or­ga­nis­me și par­ti­cu­le la ni­vel su­ba­to­mic, iar fi­zi­ca mo­der­nă ne aju­tă să înțe­le­gem mai bine ce se întâmplă la ni­vel mi­cros­co­pic. Pen­tru că fun­cți­o­na­rea or­ga­nis­mu­lui nos­tru și tran­smi­te­rea in­for­mați­lor se fa­ce la ni­vel cuan­tic, des­co­pe­ri­ri­le din fi­zi­ca cuan­ti­că s-au tran­spus și în me­di­ci­nă, ofe­rin­du-ne po­si­bi­li­ta­tea de a eva­lua în amă­nunt fun­cți­o­na­rea or­ga­nis­mu­lui, dar și re­e­chi­li­bra­rea lui. Cu aju­to­rul me­di­ci­nei cuan­ti­ce pu­tem des­co­peri afe­cți­uni in­ci­pi­en­te, când nu au apă­rut încă simp­to­me­le. Me­di­ci­na ener­ge­ti­că es­te fo­lo­si­tă de­ja în me­di­ci­na cla­si­că drept me­to­dă de in­ves­ti­gație – elec­tro­car­di­o­gra­mă, elec­tro­en­ce­fa­lo­gra­mă, de pil­dă.

Sun­tem fi­i­nțe de lu­mi­nă

La ni­vel de ato­mi emi­tem ener­gie și pu­tem să ne fo­lo­sim de ace­as­tă ener­gie pen­tru a ne in­ves­ti­ga, dar și pen­tru a ne tra­ta. „Emi­tem bi­o­fo­toni. Da­că am emi­te pes­te 1000 de bi­o­fo­toni pe cen­ti­me­tru pă­trat, noi am emi­te lu­mi­nă vi­zi­bi­lă ochi­u­lui nos­tru, dar pen­tru că emi­tem mult mai puțin, 5-10, ea nu se poa­te ob­ser­va, dar exis­tă. S-a con­sta­tat că o ce­lu­lă într-o stare de in­fla­mație acu­tă sau cro­ni­că, în can­ce­re, de pil­dă, are di­fe­ri­te ni­ve­luri de po­la­ri­za­re. Cu cât acest ni­vel es­te mai aproa­pe de 0, co­res­pun­de unei bo­li. O ce­lu­lă să­nă­toa­să are -70, -90 mV, sun­tem po­la­ri­zați ne­ga­tiv, de ace­ea io­nii ne­ga­ti­vi sunt be­ne­fici și cei po­zi­ti­vi nu. Crește­rea po­la­ri­tății înse­am­nă boa­lă.

Cum fun­cți­o­nea­ză

Un card mag­ne­ti­zat îl in­tro­du­cem în ban­co­mat și ci­tim in­for­mația mag­ne­ti­za­tă pe el. În ca­zul în ca­re car­dul s-a de­mag­ne­ti­zat, s-a de­po­la­ri­zat, nu mai pu­tem ci­ti in­fo­mația. La fel es­te or­ga­nis­mul la ni­ve­lul mem­bra­nei ce­lu­la­re. Ace­as­ta es­te in­ter­fața de co­mu­ni­ca­re între me­di­ul in­tra­ce­lu­lar și ex­tra­ce­lu­lar sau co­mu­ni­ca­rea cu alte ce­lu­le. Sta­rea mem­bra­nei ce­lu­la­re ne de­ter-

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.