Mi­e­rea, be­ne­fi­cii mai puțin cu­nos­cu­te

Femeia - - STARE DE BINE -

Ames­te­cul mi­ra­cu­los de en­zi­me, mi­ne­ra­le, vi­ta­mi­ne și ami­noa­ci­zi – ca­re au pro­pri­e­tăți an­ti­bac­te­ri­e­ne, an­ti­sep­ti­ce, an­ti­fun­gi­ce și an­ti­o­xi­dan­te – poa­te fi fo­lo­sit și în ce­le mai neaștep­ta­te mo­duri cu pu­ti­nță. Ia­tă nu­mai câte­va din­tre ele!

ncă din vre­muri an­ti­ce (mai exact, de pes­te 2.500 de ani), mi­e­rea es­te fo­lo­si­tă atât ca ali­ment, cât și ca me­di­ca­ment. Și nu izo­lat, ci în nu­me­roa­se lo­curi de pe pă­mânt, în ca­re atât me­di­ci­na alo­pa­ti­că, cât și cea alter­na­ti­vă con­ti­nuă să îi gă­se­as­că noi be­ne­fi­cii și re­me­dii. Cu un co­nți­nut bo­gat în mi­ne­ra­le și vi­ta­mi­ne (A, C, fi­er, cal­ciu) și nu mai puțin de 15 ami­noa­ci­zi, mi­e­rea era pres­cri­să ca tra­ta­ment încă din vre­mea Me­so­po­ta­mi­ei an­ti­ce. Ne­re­pre­zen­tând un me­diu pro­pi­ce înmu­lți­rii bac­te­ri­i­lor, mi­e­rea era și es­te încă fo­lo­si­tă ca ban­daj na­tu­ral, ne­per­mițând tăi­e­tu­ri­lor și ar­su­ri­lor să se in­fec­te­ze. Mai nou, re­pre­zin­tă un tra­ta­ment na­tu­ral împo­tri­va mă­treții, a ul­ce­re­lor și aler­gi­i­lor se­zo­ni­e­re. Re­du­ce ris­cul apa­riți­ei in­farc­te­lor, ac­ci­den­te­lor vas­cu­la­re și chiar al anu­mi­tor ti­puri de can­cer. Sca­de ten­si­u­nea, re­du­ce tri­gli­ce­ri­de­le și co­les­te­ro­lul to­tal și pe cel rău, în timp ce îl crește pe cel bun și es­te efi­ci­en­tă în vin­de­ca­rea ul­ce­re­lor cau­za­te de dia­bet, evi­tându-se ast­fel am­pu­ta­rea de­ge­te­lor sau a pi­ci­o­ru­lui afec­tat. De ase­me­nea, îmbu­nă­tățește som­nul (de fapt, alun­gă in­som­nia) și po­to­lește tu­sea mai ce­va ca si­ro­pul de tu­se. Es­tom­pe­a­ză ec­ze­me­le și vin­de­că in­fe­cți­i­le cau­za­te de ac­nee, hi­dra­te­a­ză și hră­nește te­nul. Și, pe lângă toa­te aces­tea, exis­tă și alte între­bu­i­nțări sau ca­li­tăți prea puțin ști­u­te de pu­bli­cul larg.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.