Co­lo­ra­te și pi­pe­ra­te

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

Îl întâlnim în rețete so­fis­ti­ca­te, dar și într-o neaoșă țu­i­că fiar­tă. Es­te ne­gru, roz, roșu, ver­de sau alb și poar­tă un sin­gur nu­me, pi­per. Es­te re­ge­le con­di­men­te­lor: în ori­ce loc al lu­mii te-ai afla, cu si­gu­ra­nță vei întâlni aro­ma și gus­tul boa­be­lor de pi­per în pre­pa­ra­te­le ale­se.

Mai aro­ma­te, mai iuți ori mai co­lo­ra­te... Aces­te bo­bițe cu gust, sa­voa­re și cu­lori di­fe­ri­te sunt, de fapt, ace­lași fruct. Di­fe­re­nțe­le vin doar în ur­ma pro­ce­su­lui de re­col­ta­re.

Pi­pe­rul ver­de es­te, de fapt, fruc­tul ne­copt. Es­te mai slab aro­mat și nu prea iu­te. Vrei o ex­pe­ri­e­nță ine­di­tă? Gus­tă că­pșu­ne foar­te bine coap­te pre­să­ra­te cu pi­per ver­de!

Pi­pe­rul alb es­te obți­nut prin des­prin­de­rea co­jii ex­ter­ne (în ur­ma înmu­i­e­rii) a boa­be­lor de pi­per ajun­se la ma­tu­ri­ta­te. Are un grad de iuți­me mai ma­re de­cât pi­pe­rul ne­gru, dar es­te mai puțin aro­mat. Îl poți fo­lo­si la sa­la­te, mâncă­ruri cu brânze­turi, pește și la so­suri în ca­re vrei să păs­tre­zi o cu­loa­re uni­for­mă.

Pi­pe­rul roșu re­pre­zin­tă boa­be­le ajun­se la ma­tu­ri­ta­te. Are o aro­mă po­tri­vi­tă, între cea a pi­pe­ru­lui ne­gru și a ce­lui ver­de.

Pi­pe­rul ne­gru es­te cel mai fo­lo­sit din­tre su­ra­te­le sa­le și poa­te fi re­gă­sit în ori­ce tip de mânca­re, chiar și în de­ser­turi. Se­cre­tul aces­tu­ia în pre­pa­ra­te­le dulci con­stă în gă­ti­rea înde­lun­ga­tă și po­te­nța­rea aro­me­lor altor con­di­men­te fo­lo­si­te la de­sert. Își me­nți­ne ca­li­tăți­le când es­te păs­trat sub for­mă de boa­be, în re­ci­pi­en­te închi­se er­me­tic, de­par­te de ume­ze­a­lă și căl­du­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.