Cu mă­nuși

Femeia - - SUMAR -

Nu ne-am vă­zut de câți­va ani, dar pri­e­te­nia noas­tră se reînnoa­dă de un­de am lă­sat-o și la fel con­ver­sați­i­le. Nu mai sun­tem de mult stu­den­te; acum avem co­pii, gri­ji „de oa­meni mari“, am tre­cut prin des­pă­rțiri, re­gă­siri și de­za­mă­giri, une­le din­tre noi prin di­vo­rțuri, alte­le prin că­să­to­rii ca­re își păs­tre­a­ză încă mo­men­te­le de ma­gie. În fața unui coc­ktail, epu­i­zăm ra­pid alte po­vești și ajun­gem la dis­cuții des­pre in­ti­mi­ta­te și sex, des­pre ce sun­tem dis­pu­se să ex­pe­ri­men­tăm în dor­mi­tor și ce es­te ta­bu, des­pre cor­pu­ri­le noas­tre și cum s-au schim­bat oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui. Da­că acum 15 ani vor­be­am fă­ră oco­lișuri des­pre par­te­ne­rii noștri, acum sun­tem mai pre­o­cu­pa­te de dis­creție, plă­ce­re re­ci­pro­că și eti­che­tă în dor­mi­tor. Mai târziu, cu vor­be­le lor încă proas­pe­te în min­te, scriu ur­mă­toa­rea lis­tă de re­gu­li de bu­ne ma­ni­e­re în viața se­xua­lă pen­tru toa­te fe­mei­le ca­re cred că ele­ga­nța es­te la fel de ne­ce­sa­ră în dor­mi­tor pre­cum la te­a­tru sau la res­tau­rant.

FII PREGĂTITĂ

Poa­te nici nu ne gândim, nici nu ne aștep­tăm me­reu la sex, dar eti­che­ta în dor­mi­tor ne su­ge­re­a­ză să fim me­reu pre­gă­ti­te pen­tru ace­as­tă po­si­bi­li­ta­te. Len­je­rie cu­ra­tă, igi­e­nă in­ti­mă im­pe­ca­bi­lă, pi­ci­oa­re epi­la­te și un pre­zer­va­tiv la înde­mână sunt ab­so­lut ne­ce­sa­re pen­tru plă­ce­rea am­bi­lor par­te­neri. Poar­tă în ge­an­tă un pa­chet de șer­vețe­le in­ti­me, o pe­ri­uță de di­nți de voiaj și, de ce nu, len­je­rie de schimb pen­tru ace­le oca­zii când ești lua­tă prin sur­prin­de­re și nu ai avut timp să te aran­je­zi.

FII SIN­CE­RĂ

Ofe­ră-i par­te­ne­ru­lui in­for­mați­i­le de ca­re are ne­voie pen­tru a se si­mți în lar­gul său – da­că ești sau nu într-o altă re­lație, ce me­to­dă con­tra­cep­ti­vă fo­lo­sești, da­că sunt lu­cruri pe ca­re nu do­rești să le ex­pe­ri­men­te­zi. Ele­ga­nța în dor­mi­tor pre­su­pu­ne să nu mi­măm or­gas­mul, să îi spu­nem băr­ba­tu­lui când ce­va nu ne pla­ce și să ce­rem cu de­li­ca­tețe ace­e­ași sin­ce­ri­ta­te la schimb. Când am­bii par­te­neri sunt sin­ceri cu ce­ea ce îi ex­ci­tă și ce nu, ex­pe­ri­e­nța se­xua­lă de­vi­ne re­ci­proc sa­tis­fă­că­toa­re.

FII GE­NE­ROA­SĂ Ge­ne­ro­zi­ta­tea în pat es­te un afro­di­ziac cu efect ga­ran­tat, iar o re­lație in­ti­mă ar tre­bui să fie des­pre plă­ce­rea de a oferi, nu doar des­pre a pri­mi. Da­că ne do­rim o anu­mi­tă ex­pe­ri­e­nță se­xua­lă sau avem o fan­te­zie ero­ti­că, nu es­te des­tul să fim sin­ce­re cu par­te­ne­rul nos­tru. Se­xul es­te o re­lație mu­tual be­ne­fi­că și, pen­tru a pri­mi, e ne­ce­sar să ofe­rim. FII FERMĂ

În dor­mi­tor, poa­te mai mult de­cât în alte lo­curi, nu înse­am­nă nu. Bu­ne­le ma­ni­e­re în pat sunt și des­pre a sta­bi­li li­mi­te între par­te­neri, des­pre a fi fermă, dar ele­gan­tă când re­fu­zi o par­ti­dă se­xua­lă sau când nu ești con­for­ta­bi­lă să pui în prac­ti­că o anu­mi­tă fan­te­zie.

FII DISCRETĂ

În pat, dis­creția es­te re­gi­nă. Nu te lău­da cu per­for­ma­nțe din tre­cut, nici cu nu­mă­rul de băr­bați cu ca­re ai fă­cut sex, nu com­pa­ra, nu mă­su­ra și nu te plânge! Sin­ce­ri­ta­tea es­te o do­va­dă de bu­ne ma­ni­e­re, dar exa­ge­ră­ri­le și lau­de­le nu sunt. Evi­tă să dis­cuți cu pri­e­te­ne­le per­for­ma­nțe­le soțu­lui tău sau să le po­ves­tești cu lux de amă­nun­te ul­ti­ma cu­ce­ri­re!

Mo­na Sil­via Ti­mof­te, pa­si­o­na­tă de edu­cație non­for­ma­lă, ar­tă și bu­ne ma­ni­e­re, înce­ar­că să adu­că în prim-plan lu­cruri de mult ui­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.