Mi­e­rea, eli­xi­rul ti­ne­reții

Es­te cheia pen­tru stră­lu­ci­rea pi­e­lii și pă­ru­lui și, cu si­gu­ra­nță, o ai în că­ma­ră. Însă mi­e­rea poa­te fi un tra­ta­ment de înfru­mu­seța­re cu foar­te mul­te va­le­nțe.

Femeia - - SUMAR -

Ti­ne­rețe la bor­can, așa am mai pu­tea nu­mi mi­e­rea. Dul­ce și fă­ră efec­te ad­ver­se, acest aur pro­dus de al­bi­ne are pu­teri vin­de­că­toa­re și efec­te ma­gi­ce pen­tru frumusețe din cap până-n pi­ci­oa­re. Pe lângă pro­du­se­le cos­me­ti­ce fo­lo­si­te zil­nic, in­tro­du în ri­tua­lul tău de îngri­ji­re mi­e­rea și vei avea nu­mai de câști­gat, ba chiar și o po­rție bună de ti­ne­rețe. Iar to­tul, cu o in­ves­tiție mi­ni­mă. Pen­tru a te con­vin­ge pe de­plin, ia­tă câte poți fa­ce cu doar o lin­gu­riță de mi­e­re.

Întă­rește un­ghi­i­le

Stu­di­i­le au ară­tat că mi­e­rea es­te o ade­vă­ra­tă mi­nu­ne pen­tru un­ghii. Co­nți­nu­tul ma­re de pro­tei­ne, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le fa­ce din ea un tra­ta­ment ra­pid și efi­ci­ent pen­tru un­ghi­i­le fra­gi­le; aju­tă la hi­dra­ta­rea cu­ti­cu­le­lor, la ex­fo­li­e­rea ce­lu­le­lor moar­te și tra­ta­rea even­tua­le­lor in­fe­cții la ni­ve­lul de­ge­te­lor.

Fie că ma­se­zi o da­tă pe săp­tă­mână mâi­ni­le cu mi­e­re sau aplici un strop pe con­tu­rul fi­e­că­rei un­ghii, mi­e­rea îți me­nți­ne mâi­ni­le ca­ti­fe­la­te.

Întârzie apa­riția ri­du­ri­lor

Da­că poa­te di­mi­nua di­men­si­u­ni­le ri­du­ri­lor, mi­e­rea e în stare și să pre­vi­nă apa­riția lor, de fapt s-o întârzie. Bu­na hi­dra­ta­re pe ca­re o asi­gu­ră stra­tu­ri­lor su­pe­ri­oa­re ale pi­e­lii și pro­pri­e­tăți­le an­ti­o­xi­dan­te aju­tă la întârzi­e­rea îmbă­trâni­rii te­nu­lui. Măști­le cu mi­e­re pot fi apli­ca­te ca ata­re sau în com­bi­nație cu pa­paia, lap­te, ou sau iaurt în acest scop.

Uci­de bac­te­ri­i­le

Se știe că ac­ne­ea es­te pro­du­să de sta­fi­lo­coci, iar mi­e­rea are pro­pri­e­tăți an­ti­bac­te­ri­e­ne im­por­tan­te; în plus, acți­o­nea­ză ca un bun agent de cu­răța­re. Cal­me­a­ză iri­tația și roșe­ața și aju­tă pi­e­lea să se vin­de­ce. Tre­bu­ie doar să aplici mi­e­re pe față în strat su­bți­re, aco­pe­rind le­zi­u­ni­le ac­nei­ce, și să o lași să acți­o­ne­ze 30 de mi­nu­te, du­pă ca­re spe­li fața cu apă căl­duță.

Mas­că de mi­e­re

Apli­ca­rea unui strat fin de mi­e­re pe față are mul­ti­ple be­ne­fi­cii. Ace­as­tă mas­că adu­ce un plus de ti­ne­rețe. Mu­lți spun că echi­va­le­a­ză cu tra­ta­men­te­le scum­pe din sa­loa­ne­le de lux. Mi­e­rea hi­dra­te­a­ză in­tens, iar za­ha­ru­ri­le um­plu ri­du­ri­le și te­nul du­pă nu­mai 15-20 de mi­nu­te, înti­ne­rind cu câți­va ani buni. Pi­e­lea de­vi­ne ca­ti­fe­la­tă și pli­nă de pros­peți­me. Es­te ide­a­lă și pen­tru pi­e­lea us­ca­tă, pen­tru tra­ta­men­tul ac­ne­ei și al pe­te­lor pig­men­ta­re. Apli­că ace­as­tă mas­că de 1-2 ori pe săp­tă­mână.

Șter­ge ci­ca­tri­ci­le

Mi­e­rea hi­dra­te­a­ză, cu­răță, exfo­lia­ză și sti­mu­le­a­ză ce­lu­le­le pi­e­lii să se înnoias­că, prin ur­ma­re poa­te să re­du­că ci­ca­tri­ci­le, dar nu pes­te noap­te, însă cu răb­da­re poți obți­ne re­zul­ta­te­le ase­mă­nă­toa­re la­se­ru­lui.

Cu­răță te­nul

Aju­tă la înde­păr­ta­rea mur­dă­ri­ei și ma­chia­ju­lui de pe pi­e­le. Și o fa­ce fă­ră a afec­ta stra­tul hi­dro­li­pi­dic pro­tec­tor. Pu­ne câte­va pi­că­turi pe de­ge­te, ames­te­că cu puți­nă apă și ma­se­a­ză te­nul, apoi clă­tește cu apă căl­duță.

Fa­ce tăl­pi­le fi­ne

O mas­că din mi­e­re pen­tru pi­ci­oa­re va avea mul­te be­ne­fi­cii. În pri­mul rând, va hi­dra­ta in­tens pi­ci­oa­re­le, le va scă­pa de ce­lu­le­le moar­te și even­tual de di­ver­se­le mi­co­ze. Se­a­ra, înain­te de cul­ca­re, un­ge pi­ci­oa­re­le cu mi­e­re și pu­neți șo­se­te de bum­bac. La­să să acți­o­ne­ze toa­tă noap­tea. Fă­cut săp­tă­mânal, un ast­fel de tra­ta­ment te sca­pă de bă­tă­turi și de pi­e­lea as­pră a căl­câi­e­lor.

Sti­mu­le­a­ză crește­rea pă­ru­lui

Exis­tă câte­va stu­dii ca­re au ară­tat că mi­e­rea în com­bi­nație cu ulei­ul de măs­li­ne poa­te fi un tra­ta­ment util în pre­veni­rea că­de­rii pă­ru­lui și întă­ri­rea ră­dă­ci­ni­lor. Încăl­zește puțin ulei­ul de măs­li­ne, adau­gă do­uă lin­guri de mi­e­re și ames­te­că până se omo­ge­ni­ze­a­ză. Apli­că ames­te­cul pe pă­rul umed, de la ră­dă­ci­nă până la vârfuri. La­să ace­as­tă mas­că să acți­o­ne­ze 15 mi­nu­te, apoi spa­lă pă­rul ca de obi­cei.

Te sca­pă de mă­tre­ață

ne­plă­ceE de fo­los și în ace­as­tă de o re. Mă­tre­ața es­te cau­za­tă ca­li­tăți ci­u­per­că, iar mi­e­rea are an­ti­fun­gi­ce ieși­te din co­mun. mi­e­re și Ames­te­că no­uă pă­rți de pe scalp, una de apă. Ma­se­az-o ore, apoi las-o să acți­o­ne­ze trei

Fă acest clă­tește și usu­că pă­rul. tra­ta­ment o da­tă pe săp­tă­mână.

Albește di­nții

Poți obți­ne o cu­loa­re al­bă prin di­ver­se me­to­de, une­le mai scum­pe, alte­le ca­re afec­te­a­ză di­nții. Ai la dis­po­ziție și câte­va re­me­dii na­tu­ra­le, prin­tre ca­re și mi­e­rea. Un pe­riaj zil­nic cu mi­e­re cu­răță di­nții per­fect, dar înlă­tu­ră și o ma­re par­te din bac­te­ri­i­le din ca­vi­ta­tea bu­ca­lă. Do­uă din­tr-o lo­vi­tu­ră!

Cum exis­tă per­soa­ne aler­gi­ce la mi­e­re, înain­te de a fa­ce chiar și un tra­ta­ment ex­tern cu mi­e­re, e bine să te su­pui unui test: apli­că o can­ti­ta­te mi­că pe zo­na ma­xi­la­ru­lui și las-o 30 de mi­nu­te. Da­că nu apa­re ni­cio re­a­cție, poți s-o in­clu­zi în ru­ti­na de frumusețe.

Eli­mi­nă ne­gii

Un neg es­te ener­vant, dar și ines­te­tic, mai ales când apa­re pe unul din­tre de­ge­te. Da­că ai o ast­fel de pro­ble­mă, o poți re­zol­va cu mi­e­re, aca­să. Cea mai bună mi­e­rea, se spu­ne, es­te ma­nu­ka. Apli­că un strat gros de mi­e­re di­rect pe neg și me­nți­ne timp de 24 de ore.

Mi­e­rea es­te un tra­ta­ment cos­me­tic ief­tin și efi­ci­ent

Ex­fo­liant Dr. Orga­nic cu mi­e­re de ma­nu­ka, 46,99 lei

Api­vi­ta Șam­pon și bal­sam cu mi­e­re și măs­li­ne, 53 lei fi­e­ca­re

Mas­că pen­tru păr us­cat Le Pe­tit Mar­seil­lais, lap­te Ka­ri­te & Mi­e­re, 16,99 lei

Cre­mă hi­dra­tan­tă cu mi­e­re de înti­ne­ri­re, Bot­te­ga Ver­de, 49 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.