Le­cția de stil

Femeia - - SUMAR -

Es­te di­rec­tor ge­ne­ral mar­ke­ting con­sul­tant la age­nția de co­mu­ni­ca­re Cre­a­ti­ve Ide­as și o per­soa­nă po­zi­ti­vă, a că­rei com­pa­nie îți fa­ce plă­ce­re. O știu de ani buni și de fi­e­ca­re da­tă e cu zâmbe­tul pe bu­ze; sunt con­vin­să că au fost si­tuații când stre­sul sau eveni­men­te­le o pu­te­au co­pleși, însă fo­rța po­zi­ti­vă cu ca­re pri­vește și înfrun­tă viața o fa­ce plă­cu­tă și cal­dă, un exem­plu pen­tru cei din jur. Cu păr on­du­lat și o si­lue­tă per­fec­tă, deși es­te mă­mi­că, ai cre­de că Oa­na a pri­mit în dar niște ge­ne bu­ne, însă e mai mult de­cât atât. Am in­vi­tat­o să ne po­ves­te­as­că des­pre ce înse­am­nă pen­tru ea frumusețe, fe­mi­ni­ta­te și îngri­ji­re. DIN RI­TUA­LUL MEU DE FRUMUSEȚE nu lip­sesc pa­tru pro­du­se, fă­ră de ca­re aș fi ta­re ne­fe­ri­ci­tă. Es­te vor­ba des­pre apa mi­ce­la­ră de la SVR (Se­bia­cle­ar, Eau net­toyan­te pu­ri­fian­te) pen­tru că ni­ci­o­da­tă nu am ador­mit cu te­nul ne­cu­rățat, apoi cre­ma (acum Cli­ni­que Dra­ma­ti­cal­ly Dif­fe­rent Mois­tu­ri­zing Gel) și fon­dul de ten (Cli­ni­que Even Bet­ter Glow). De obi­cei, es­te sin­gu­rul ma­chiaj pe ca­re îl aplic. Pen­tru că am pă­rul on­du­lat, prin ur­ma­re as­pru și in­dis­ci­pli­nat, un alt lu­cru in­dis­pen­sa­bil es­te o mas­că sau un bal­sam bun de păr (Bed He­ad, Urban Andi­do­tes). Șam­po­nul poa­te fi de ori­ce fel, însă am ne­voie de un pro­dus bun ca­re să îmi „îmblânze­as­că“pă­rul la fi­nal.

AM ÎNVĂȚAT CĂ în ri­tua­lul de îngri­ji­re cel mai im­por­tant es­te să nu uiți de pașii de ba­ză: de­ma­chi­e­re, hi­dra­ta­re și pro­te­cție față de soa­re, vânt sau po­lua­re. Res­tul e can­can. Am 36 de ani și ade­sea mi se spu­ne că nu îi arăt. Pe lângă îngri­ji­rea zil­ni­că, sunt aten­tă la sem­na­le­le pe ca­re mi le tri­mi­te cor­pul, be­au mul­tă apă, al­cool foar­te rar, pre­fer mânca­re fă­cu­tă­n ca­să, în ca­re știu ce s­a pus, mă stră­du­i­esc să nu mai mă­nânc du­pă ora 19, nu mă­nânc mult, nu pi­erd no­pți­le și pro­ba­bil toa­te aces­tea se văd. În plus, sunt un om ca­re râde mult și poa­te asta e chiar și mai im­por­tant.

CÂND MĂ RELAXEZ sau îmi do­resc să mă relaxez, ci­tesc. Când toa­tă lu­mea doar­me în ca­să, ci­tesc o car­te ca­re îmi pla­ce. Acum ce­va timp erau thril­le­re­le po­lițis­te, acum sunt bi­o­gra­fi­i­le unor oa­meni in­spi­rați­o­na­li. (Elon Musk, Tes­la, Spa­ceX și mi­si­u­nea con­stru­i­rii unui vi­i­tor fan­tas­tic, au­tor Ashlee Van­ce).

Gel Cli­ni­que Dra­ma­ti­cal­ly Dif­fe­rent Mois­tu­ri­zing Apă mi­ce­la­ră SVR Se­bia­cle­ar Bal­sam Bed He­ad, Urban Andi-do­tes

Fond de ten Cli­ni­que Even Bet­ter Glow

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.