Andre­ea Con­stan­tin: Îmi pla­ce să cre­ez fru­mo­sul, nu tren­dul

Sta­ruri hol­ly­woo­di­e­ne îi poar­tă cre­ați­i­le, de­venind ast­fel am­ba­sa­do­rii in­ter­nați­o­na­li ai bran­du­lui Rhea Cos­ta, ca­re nu es­te ni­mic altce­va de­cât un bu­si­ness fas­hi­on ma­de in Ro­mânia și ex­tins, cu ră­su­nă­tor suc­ces, în între­a­ga lu­me.

Femeia - - SUMAR -

Având în ve­de­re suc­ce­sul im­pre­si­o­nant de ca­re se bu­cu­ră ți­nu­te­le Andre­ei Con­stan­tin pe toa­te con­ti­nen­te­le, am spu­ne că de­sig­ne­rul a avut, încă de mi­că, vi­zi­u­nea bu­si­nes­su­lui de ca­re se ocu­pă, cu drag și dă­ru­i­re, în pre­zent. Însă nu a fost așa. Du­pă ce a fă­cut scri­mă ani la rând, a de­venit mo­del, sti­list și, într-un fi­nal, a fă­cut tran­ziția spre de­sign ves­ti­men­tar, deși nu avea stu­dii în do­me­niu și nici ex­pe­ri­e­nță. Iar de ce­va vre­me cu­le- ge roa­de­le unei munci su­sți­nu­te și pe ale pa­si­u­nii in­con­tes­ta­bi­le pen­tru țe­să­tu­ri­le de ca­li­ta­te, croi­ul de­să­vârșit, dar și pen­tru (au­to)per­fe­cți­o­na­re.

Ai fă­cut sport de per­for­ma­nță, mo­del­ling, sti­lism, iar acum ești de­sig­ner de suc­ces in­ter­nați­o­nal. Cum ai fă­cut tre­ce­rea?

Sunt do­uă lu­mi ca­re au fost par­te din viața mea de-a lun­gul tim­pu­lui: spor­tul și fru­mo­sul, fie că acest

fru­mos a însem­nat mo­del­ling, sti­lism sau de­sign. Am fost și ră­mân mo­ti­va­tă de ide­ea de per­for­ma­nță, că­reia i-am dat astă­zi o de­fi­niție pro­prie: să cre­ez fru­mo­sul po­tri­vit pen­tru fi­e­ca­re fe­meie. Îmi plac lu­cru­ri­le com­ple­xe și chiar com­pli­ca­te, dar ca­re să ai­bă o fi­na­li­ta­te com­for­ta­bi­lă și ar­mo­ni­oa­să. Le­cți­i­le ex­pe­ri­e­nțe­lor tre­cu­te, pre­cum și pro­ce­sul de con­ti­nuă învăța­re mă aju­tă să tind me­reu că­tre ace­as­tă per­for­ma­nță.

Cum ve­de­ai tra­seul tău pro­fe­si­o­nal la înce­put de ca­ri­e­ră și cum ve­zi lu­cru­ri­le acum?

Mă fo­lo­sesc de tre­cut doar pen­tru a învăța ce să fac mai bine în vi­i­tor. În rest, nu ră­mân prea mult în el, nu sunt omul re­gre­te­lor sau al sus­pi­ne­lor. Tra­seul meu pro­fe­si­o­nal es­te foar­te clar și de­loc pre­cis, în ace­lași timp. Adi­că știu exact ce vre­au să fac în fi­e­ca­re zi, dar nu trăi­esc cu un plan gran­di­os și exact în min­te, ca­re simt că mi-ar lua din cre­a­ti­vi­ta­te și m-ar ri­gi­di­za. Pen­tru mi­ne es­te foar­te im­por­tant să nu fiu com­plet agăța­tă de ci­fre, deși le înțe­leg foar­te bine, pen­tru că vre­au să las spațiu fă­ră con­diți­o­nări cre­a­ti­vi­tății. Iar din ace­as­tă fra­ză, „fă­ră con­diți­o­nări“e cel mai im­por­tant me­saj.

Ca­re a fost cea mai di­fi­ci­lă pe­ri­oa­dă ca an­tre­pre­nor și cum ai tre­cut pes­te ea?

Par­tea an­tre­pre­no­ria­lă, par­tea de ne­go­ci­e­re și par­tea de dez­vol­ta­re a afa­ce­rii sunt la fel de im­por­tan­te și de pro­vo­ca­toa­re, îmi plac mult, iar par­te­ne­rul meu Lu­cia­no es­te o va­loa­re adău­ga­tă foar­te im­por­tan­tă pe par­tea ope­rați­o­na­lă.

Ce fel de șef ești?

Nu cred că sunt un șef. Sunt mai de­gra­bă un an­tre­pre­nor de­sig­ner și

încerc să fac trei mari lu­cruri: să mă con­cen­trez pe de­sign, cre­ație, tes­tări, ex­pe­ri­men­te; să învăț să co­mu­nic în fi­e­ca­re zi aștep­tă­ri­le pe ca­re le am pe fi­e­ca­re di­re­cție a bu­si­nes­su­lui, fie că vor­bim de de­sign, ope­rați­o­nal, fi­nan­ciar, mar­ke­ting sau vânzări, dar și să aflu ne­voi­le sau fe­ed­bac­kul echi­pei; să ră­mân co­nec­ta­tă la mi­ne, de­mers de­loc ușor în rit­mul vi­eții, al bu­si­nes­su­lui meu și al hao­su­lui co­ti­dian. Am ne­voie să ră­mân co­nec­ta­tă la mi­ne pen­tru a-mi ono­ra au­ten­ti­ci­ta­tea, iden­ti­ta­tea, ori­gi­na­li­ta­tea. Cred că fi­e­ca­re are drep­tul, li­ber­ta­tea și ca­pa­ci­ta­tea să își cre­e­ze pro­pri­ul film, au­ten­tic, im­per­fect și sin­cer.

Cum ți-ai des­crie bran­dul?

Bran­dul Rhea Cos­ta are la ba­ză niște va­lori foar­te cla­re, asu­ma­te și per­so­na­le. Un fit foar­te bun ca­re îmbra­că ar­mo­ni­os for­me­le, fi­ind în ace­lași timp con­for­ta­bil. Îmi pla­ce să cre­ez fru­mo­sul, nu tren­dul. Îmi plac cu­lo­ri­le, apli­cați­i­le, stă­ri­le, îmi pla­ce să adaug ide­ea de ma­nua­li­ta­te. Apre­ci­ez și îmi pla­ce să văd mun­ca din­tr-un pro­dus, mai mult de­cât un obi­ect fă­cut cap-coa­dă de o mași­nă. Vre­au să văd lu­cră­tu­ra, ate­nția la de­ta­lii. Îmi pla­ce să simt ma­te­ria­lul, iar da­că mâi­ni­le me­le nu se simt bine atin­gând acel ma­te­rial, nu îl voi fo­lo­si, ori­cât de gla­mo­ro­us ara­tă. Îmi pla­ce par­tea ma­nua­lă, de la ti­par la bro­de­rii, la struc­tu­ra unui pro­dus, și cred că es­te cel mai im­por­tant cum te si­mți atunci când po­rți acea pi­e­să ves­ti­men­ta­ră.

Ca­re es­te pro­fi­lul fe­meii ca­re poar­tă cre­ați­i­le Rhea Cos­ta?

Îmi pla­ce când văd în show­roo­mul Rhea Cos­ta fa­mi­lii, fe­mei din ge­ne­rații di­fe­ri­te – de la fe­tiță la ma­mă și bu­ni­că –, fi­e­ca­re gă­sin­du-și o cre­ație în ca­re să se sim­tă nu doar fru­moa­să, ci și con­for­ta­bil. Nu îmi pla­ce su­per­fi­cia­li­ta­tea în modă, la fel cum nu îmi plac tren­du­ri­le și uni­for­mi­za­rea. Ce fac eu nici mă­car nu nu­mesc modă. E o pro­vo­ca­re pen­tru ino­vație, un le­ac pen­tru plic­ti­se­a­lă.

Nu­me­le bran­du­lui nu es­te doar o in­ter­pre­ta­re a nu­me­lui tău, ci are și alte sem­ni­fi­cații. Ni le poți împăr­tăși, te rog?

Mi-am do­rit de la înce­put un nu­me ușor de pro­nu­nțat ori­un­de pe glob, iar Rhea Cos­ta s-a do­ve­dit de­ja ale­ge­rea per­fec­tă. Din­co­lo de so­no­ri­ta­te și ase­mă­na­rea cu nu­me­le meu, are o sem­ni­fi­cație ce se le­a­gă de înce­pu­tul Rhea Cos­ta: Rhea es­te în mi­to­lo­gie ma­ma lui Zeus, iar pri­ma ro­chie cre­a­tă de mi­ne și pur­ta­tă de Mal­vi­na Cser­ven­schi pe co­vo­rul roșu a fost o ro­chie pe un umăr, de in­spi­rație gre­ce­as­că.

Mai exis­tă timp de ro­man­tism în viața ta?

Eu și par­te­ne­rul meu fa­cem o echi­pă foar­te bună atât la bi­rou, cât și aca­să. Sunt re­cu­nos­că­toa­re și știu că sunt no­ro­coa­să din acest punct de ve­de­re.

Ca­re es­te sti­lul ves­ti­men­tar ca­re te de­fi­nește în viața de zi cu zi?

Ră­mân la a mă si­mți con­for­ta­bil și li­be­ră în ce­ea ce port. Lu­cru pe ca­re încerc să îl in­te­grez și în co­le­cți­i­le Rhea Cos­ta. Îmi plac pi­e­se­le ver­sa­ti­le, pe ca­re le poți pur­ta

„day to ni­ght“, ac­ce­so­ri­zându-le di­fe­rit în fun­cție de mo­men­tul zi­lei sau de eveni­ment. Cred că sus­te­na­bi­li­ta­tea înce­pe și de la cum îți „con­stru­i­ești“gar­de­ro­ba, in­ves­tind în pi­e­se ver­sa­ti­le, cu un fit bun, din ma­te­ria­le de ca­li­ta­te, în ca­re te si­mți bine.

Am fost și ră­mân mo­ti­va­tă de ide­ea de per­for­ma­nță, că­reia i-am dat astă­zi o de­fi­niție pro­prie: să cre­ez fru­mo­sul po­tri­vit pen­tru fi­e­ca­re fe­meie.

Rhea Cos­ta es­te si­no­nim cu ele­ga­nța, fe­mi­ni­ta­tea, fru­mu­sețea.

Frumusețe la su­per­la­tiv, per­fec­tă în ori­ce co­lț al lu­mii: ro­chii mar­ca Rhea Cos­ta pre­zen­ta­te de Mal­vi­na Cser­ven­schi

Ate­nția la de­ta­lii de­să­vârșește fi­e­ca­re cre­ație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.