Skop­je, bi­ju­te­ria as­cun­să din Bal­cani

Când vrei să pleci în va­ca­nță cu mași­na și cre­zi că nu ai un­de, ori­en­te­a­ză-te spre Bal­cani, o zo­nă ca­re nu es­te încă atât de tu­ris­ti­că, dar ca­re ui­mește prin con­tras­te­le pe ca­re le ofe­ră. Așa am ajuns și eu în Skop­je, mi­cuța ca­pi­ta­lă a Ma­ce­do­ni­ei.

Femeia - - SUMAR -

Nu e greu să o ex­plo­re­zi fă­ră har­tă, oa­me­nii sunt ex­trem de pri­e­te­noși, iar in­fra­cți­o­na­li­ta­tea are co­te re­du­se, com­pa­rând cu Ro­mânia. Adi­că vei fi în si­gu­ra­nță! Ca­pi­ta­la es­te în curs de dez­vol­ta­re, așa că am întâlnit nu­me­roa­se lu­crări de con­stru­cție, dar ca­re nu de­ran­jau prea mult tre­că­to­rii sau pei­sa­jul. Se ve­de cu ochi­ul li­ber că in­ves­tiți­i­le fă­cu­te în as­pec­tul orașu­lui au fost și sunt în con­ti­nua­re enor­me: pa­va­je din mar­mu­ră, sta­tui im­pu­nă­toa­re la ori­ce co­lț de stra­dă, spații ver­zi bine îngri­ji­te, clă­diri is­to­ri­ce re­a­bi­li­ta­te, clă­diri mo­nu­men­ta­le nou ri­di­ca­te pen­tru a găz­dui di­ver­se ma­ni­fes­tări cul­tu­ra­le.

Cen­trul creștin

Ori­ce plim­ba­re prin Skop­je ar tre­bui să înce­a­pă din Piața Ma­ce­do­nia, lo­cul în ca­re se află cea mai im­pre­si­o­nan­tă sta­tu­ie a lui

Ale­xan­dru cel Ma­re pe ca­re ai vă­zut-o vre­o­da­tă! Aici es­te ini­ma orașu­lui, cu re­pe­re de ma­re im­por­ta­nță nați­o­na­lă: clă­diri is­to­ri­ce, sta­tui ale ma­ri­lor eroi, dar și ar­cul de tri­umf: Poar­ta Ma­ce­do­nia. Plim­bându-te prin cen­tru, vei gă­si Ca­sa Me­mo­ria­lă a Mai­cii Te­re­za, că­lu­gă­rița ca­to­li­că ca­re, timp de pes­te 45 de ani, a îngri­jit să­ra­cii, bol­na­vii, or­fa­nii și mu­ri­bun­zii. Tot în ace­as­tă par­te a orașu­lui se află bi­se­ri­ca Saint

Cle­ment din Ohrid, cea mai ma­re ca­te­dra­lă or­to­do­xă din Ma­ce­do­nia. Es­te con­stru­i­tă

într-un stil mo­dern și ulu­i­ește prin gran­doa­re. Pic­tu­ri­le sunt viu co­lo­ra­te și, pen­tru pri­ma da­tă în is­to­rie, aici a fost pic­tat Ii­sus pe dom, pe o su­pra­față de 70 de me­tri pă­trați.

Po­duri pes­te is­to­rie

Po­dul de pia­tră es­te cel mai im­por­tant sim­bol, pe ca­re îl gă­sim atât pe scu­tul orașu­lui, cât și pe ste­ag. A fost con­stru­it de ro­mani, apoi re­con­stru­it de-a lun­gul is­to­ri­ei ți­nându-se cont de as­pec­tul inițial. Pes­te râul Var­dar trec încă do­uă po­duri de­o­se­bi­te: Po­dul Ci­vi­li­zați­i­lor din fața Mu­zeu­lui de Arhe­o­lo­gie și Po­dul Arte­lor din fața Pro­cu­ra­tu­rii, un dom gre­cesc im­pre­si­o­nant. Am­be­le îți vor fa­ce cu­noști­nță cu per­so­na­li­tăți mar­can­te din is­to­ria ță­rii prin ze­ci­le de sta­tui ce stră­ju­i­esc de o par­te și de alta a po­du­ri­lor și de pe ma­lul râu­lui.

Ba­za­rul Ve­chi tur­cesc

De înda­tă ce treci râul, ajun­gi în cen­trul ve­chi al orașu­lui sub Impe­ri­ul Oto­man, în ca­re vei re­gă­si o mi­că par­te din Istan­bul: stră­duțe pa­va­te, mos­chei la tot pa­sul, ma­ga­zi­ne de bi­ju­te­rii și su­veni­re, ta­ra­be ale meșteșu­ga­ri­lor, res­tau­ran­te cu mânca­re tra­diți­o­na­lă ori­en­ta­lă și clă­diri is­to­ri­ce.

Prin na­tu­ră

Ca­ni­o­nul Mat­ka es­te lo­cul ide­al pen­tru o re­la­xa­re în na­tu­ră și o plim­ba­re cu bar­ca. La

Mu­zeul Sa­tu­lui poți ad­mi­ra și par­tea et­no­gra­fi­că a ță­rii. Și, ca să fii la înăți­me, ia te­le­fe­ri­cul până la Cru­cea Mil­le­ni­um din vârful mun­te­lui Vod­no, de do­uă ori mai ma­re de­cât Cru­cea Ca­rai­man! Pei­sa­jul te va lă­sa mut de ui­mi­re.

Po­dul de pia­tră es­te sim­bo­lul orașu­lui

Impu­nă­toa­rea sta­tu­ie a lui Ale­xan­dru Ma­ce­don

Ca­sa Me­mo­ria­lă a Mai­cii Te­re­za Bi­se­ri­ca Saint Cle­ment din Ohrid Mus­ta­fa Pas­ha, cea mai im­por­tan­tă mos­chee din oraș Cif­fe Ham­mam a fost tran­sfor­mat în ga­le­rie de ar­tă

Ba­za­rul Ve­chi, co­lo­rat chiar și într-o zi ploi­oa­să

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.