Par­fum pri­mă­vă­ra­tic

Femeia - - SUMAR -

Cu toa­te că mai avem o lu­nă de iar­nă, flo­ri­le pri­mă­ve­rii ne încântă de­ja pri­vi­ri­le. Zam­bi­le­le, la­le­le­le, brândușe­le ori fi­ra­vii ghi­o­cei înfrun­tă cu­ra­jos fri­gul și ză­pa­da și ne bu­cu­ră su­fle­tul.

Ce­le­brăm iu­bi­rea sau de­ja ne gândim la apro­pia­ta săr­bă­toa­re a Mă­rțișo­ru­lui, flo­ri­le de pri­mă­va­ră sunt un sim­bol al bu­cu­ri­ei și spe­ra­nțe­lor, al pri­e­te­ni­ei și ino­ce­nței, fie că le pri­mim sau le ofe­rim în bu­che­te de­li­ca­te ori la ghi­veci. Tot ce­ea ce ne do­rim es­te să ne bu­cu­răm cât mai mult de fru­mu­sețea lor, iar pen­tru ace­as­ta tre­bu­ie să fim aten­te la câte­va mici de­ta­lii.

Afa­ră, gra­de­le din ter­mo­me­tru nu sunt încă foar­te pri­e­te­noa­se, ast­fel că es­te foar­te im­por­tant ca oda­tă ce ghi­ve­ce­le cu flori au ajuns în ca­să, să nu le de­po­zi­tăm într-o ca­me­ră foar­te căl­du­roa­să sau în apro­pi­e­rea unei sur­se de căl­du­ră. Es­te in­di­cat să ai­bă cât mai mul­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă, o fe­re­as­tră fi­ind cel mai po­tri­vit loc pen­tru o plan­tă cu bul­bi. Es­te bine să știi că o tem­pe­ra­tu­ră prea ma­re și uda­tul de­fec­tu­os le in­flue­nțe­a­ză crește­rea (tul­pi­ni­le și flo­ri­le ră­mân mici), și gră­besc ofi­li­rea flo­ri­lor. Plan­te­le cu bul­bi au ne­voie de pă­mânt ușor umed, dar fă­ră ca apa să băl­te­as­că, și de o tem­pe­ra­tu­ră nu mai ma­re de 22 de gra­de. Du­pă tre­ce­rea flo­ri­lor, înlă­tu­ră-le cu aju­to­rul unei foar­feci, dar la­să frun­ze­le să se usu­ce com­plet, na­tu­ral. Abia apoi le poți înde­păr­ta și poți scoa­te bul­bii din pă­mânt. Înve­lește-i în pun­gi de hârtie și de­po­zi­te­a­ză-i în lo­curi us­ca­te și ră­co­roa­se. Pen­tru a-i re­plan­ta, cea mai po­tri­vi­tă pe­ri­oa­dă es­te lu­na oc­tom­brie.

Se spu­ne că, atunci când dă­ru­im flori cu toa­tă dra­gos­tea, ele vor re­zis­ta mai mult. Deși nu ne îndoim de pu­te­rea sen­ti­men­te­lor, câte­va sfa­turi ce te vor aju­ta să păs­tre­zi mai mult timp flo­ri­le în va­ză, proas­pe­te și fru­moa­se ca în pri­ma zi, îți vor fi de fo­los, cu si­gu­ra­nță:

va­sul pen­tru flori să fie proas­păt spă­lat pen­tru a înde­păr­ta even­tua­le­le bac­te­rii și re­zi­duuri;

înain­te de a pu­ne flo­ri­le în apă, înlă­tu­ră am­ba­la­jul și ac­ce­so­ri­i­le ca­re le țin le­ga­te (flo­ri­le tre­bu­ie să res­pi­re);

taie-le 1-2 cm din co­dițe, obli­ga­to­riu sub jet de apă, cu aju­to­rul unui obi­ect foar­te as­cuțit, pen­tru a nu stri­vi;

apa de la ro­bi­net co­nți­ne clor, de pre­fe­rat es­te s-o înlo­cu­i­ești fie cu apă pla­tă, fie cu apă ca­re a stat o zi la de­can­tat;

nu lă­sa frun­ze­le în apă pen­tru a nu mu­ce­găi – fie le înlă­turi pe ce­le de la ba­za tul­pi­nii, fie ni­ve­lul apei să fie sub pri­ma frun­ză;

schim­bă apa o da­tă la do­uă zi­le și taie-le din co­zi de fi­e­ca­re da­tă;

flo­ri­le re­zis­tă mai mult da­că în de­cur­sul no­pții le tran­sferi într-o ca­me­ră mai ră­co­roa­să sau în bal­con;

nar­ci­se­le, lă­cră­mi­oa­re­le și zam­bi­le­le nu tre­bu­ie așe­za­te în ace­lași vas cu alte flori (eli­mi­nă o se­vă dău­nă­toa­re pen­tru alte flori);

nu de­po­zi­ta va­sul cu flori într-o ca­me­ră cu fum de ți­ga­ră;

în ca­zul la­le­le­lor, pu­ne câte­va pi­că­turi de ze­a­mă de lă­mâie în apa din vas, ca­re le va me­nți­ne pros­peți­mea mai mult timp; ime­diat ce le-ai adus în ca­să, înțe­a­pă fi­e­ca­re la­lea sub bo­boc cu aju­to­rul unui ac de cu­sut foar­te fin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.