Ce-ai zi­ce de-o plim­ba­re în doi pe fa­le­za râu­lui Be­ga? Sau de un vin sa­vu­rat la par­te­rul unu­ia din­tre pa­la­te­le din Piața Vic­to­ri­ei?

Ce-ai zi­ce de-o plim­ba­re în doi pe fa­le­za râu­lui Be­ga? Sau de un vin sa­vu­rat la par­te­rul unu­ia din­tre pa­la­te­le din Piața Vic­to­ri­ei. Ori, și mai bine, de un să­rut în mij­lo­cul ce­lui mai fru­mos spațiu ba­roc din Ro­mânia, Piața Uni­rii?

Femeia - - SUMAR -

Ti­mișoa­ra e pre­cum o cu­tie cu sur­pri­ze, mai ales când vii pen­tru pri­ma da­tă aici. Cu puți­nă îndru­ma­re, poți afla câte­va din­tre se­cre­te­le preți­oa­se ale orașu­lui. Am ajuns la Ti­mișoa­ra da­to­ri­tă zbo­ru­ri­lor din ce în ce mai ac­ce­si­bi­le și pen­tru că știam că es­te des­ti­nația ide­a­lă pen­tru un we­e­kend pre­lun­git. Din ae­ro­port, un au­to­buz ex­pres m­a dus ime­diat în cen­tru, iar de aco­lo mi s­a pă­rut foar­te ușor să mă des­curc prin oraș.

Cen­trul, un ghem de obi­ec­ti­ve

Cum nu sunt o per­soa­nă răb­dă­toa­re de fel, du­pă ce mi­am lă­sat ruc­sa­cul, am luat au­to­bu­zul di­rect spre cen­tru și am co­bo­rât chiar în spa­te­le Ca­te­dra­lei Mi­tro­po­li­ta­ne, un re­per pen­tru ves­tul Ro­mâni­ei. Îți re­co­mand să faci la fel, pen­tru că de la acest mo­nu­ment, de o splen­doa­re și o im­por­ta­nță de­o­se­bi­te, por­nesc toa­te dru­mu­ri­le in­te­re­san­te. Me­ri­tă s­o vi­zi­te­zi: es­te cea mai înal­tă bi­se­ri­că or­to­do­xă din Ro­mânia, a fost con­stru­i­tă în sti­lul mă­năs­ti­ri­lor mol­do­venești ale lui Ște­fan cel Ma­re, a fost inau­gu­ra­tă în pre­ze­nța Re­ge­lui Mi­hai în 1946, iar in­te­ri­o­rul e gran­di­os. As­cul­tă și clo­po­te­le, ca­re se aud în tot orașul!

Apoi, la brațul ce­lui drag, tra­ver­se­a­ză Piața Vic­to­ri­ei, ad­mi­rând

pa­la­te­le no­bi­lia­re ri­di­ca­te la înce­pu­tul se­co­lu­lui XX. Nu ui­tați să fa­ceți o po­ză de păs­trat pes­te ani la Fântâna cu Pești. Oda­tă ce ajun­geți în fața Ope­rei, ar fi dră­guț să aveți ce­va grău­nțe sau pâi­ne pen­tru po­rum­beii pri­e­te­noși ca­re vin să ți se așe­ze în pal­mă. Da­că au de mânca­re, te la­să chiar să­i mângăi!

Su­fle­tul orașu­lui într-o piață

Puțin mai sus, veți ni­meri într­una din­tre ce­le mai fru­moa­se pi­ețe în stil ba­roc din Ro­mânia: Piața Uni­rii. Toa­te clă­di­ri­le din împre­ju­ri­me sunt mo­nu­men­te is­to­ri­ce va­lo­roa­se. Co­lo­ri­tul vă va in­du­ce o stare de bine și vă va fa­ce să zâmbiți, bu­cu­roși că sun­teți aici. Iar da­că vă e se­te, pu­teți bea apă mi­ne­ra­lă din fântâna din­spre Ca­te­dra­lă. Sau vă pu­teți încăl­zi cu un vin fi­ert la unul din­tre ba­ru­ri­le afla­te în piață!

Încă ai mul­te de vă­zut!

Par­cu­ri­le de pe Be­ga sunt ide­a­le pen­tru plim­bă­ri­le ro­man­ti­ce de la ce­as de se­a­ră. Stați mai mult prin Par­cul Ro­ze­lor, es­te de­o­se­bit! Bi­se­ri­ca Mil­le­ni­um de lângă Piața Traian es­te cea mai ma­re bi­se­ri­că ro­ma­no­ca­to­li­că din oraș. Tur­nu­ri­le de 65 de me­tri înă­lți­me se ri­di­că se­mețe din­tre an­sam­blu­ri­le ar­hi­tec­tu­ra­le is­to­ri­ce din ve­chi­ul car­ti­er Fa­bric. Bi­se­ri­ca a fost ri­di­ca­tă pen­tru a ce­le­bra 1.000 de ani de la crești­na­rea re­ge­lui Ște­fan I al Unga­ri­ei (de aici, de­nu­mi­rea lă­cașu­lui).

Mu­zeul Sa­tu­lui Bă­nățe­an es­te un cen­tru et­no­gra­fic mic, dar de o im­por­ta­nță ma­jo­ră: es­te sin­gu­rul ca­re cu­prin­de tot cen­trul ci­vic al sa­tu­lui. Altfel spus, în cen­trul lo­ca­li­tății for­mat din ca­se din toa­tă zo­na Ba­na­tu­lui, vei gă­si pri­mă­ria, bi­se­ri­ca, școa­la, ca­sa de cul­tu­ră și bir­tul sa­tu­lui.

Du­pă o zi între­a­gă pe dru­muri, fă­i o bu­cu­rie par­te­ne­ru­lui și du­l la res­tau­ran­tul Fa­bri­cii de Be­re

Ti­mișo­re­a­na, un­de poa­te bea o be­re proas­pă­tă di­rect din ca­za­ne­le fai­moa­sei fa­brici!

Fântâna cu Pești, unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te sim­bo­luri ale orașu­lui Bi­se­ri­ca Mil­le­ni­um Sfântul Ioan Ne­po­muk, pro­tec­to­rul orașu­lui împo­tri­va ci­u­mei Bi­se­ri­ca din Mu­zeul Sa­tu­lui

În ge­ne­ral, bi­le­te­le de avi­on Bu­cu­rești-Ti­mișoa­ra de la 10 €/dus! încep poți Dar cu ce­va no­roc de prin­de ofer­te­le

4 sau 8 €/dus. Ca­te­dra­la Mi­tro­po­li­ta­nă, fă­ră egal

Pri­ma lo­ca­li­ta­te elec­tri­fi­ca­tă din Ro­mânia (1884) are un fe­li­nar de 6,5 me­tri înă­lți­me, demn de Car­tea Re­cor­du­ri­lor. Fa­bri­ca de Be­re Ti­mișo­re­a­na La Mu­zeul Con­su­ma­to­ru­lui Co­mu­nist exis­tă o im­pre­si­o­nan­tă co­le­cție de obi­ec­te di­nain­te de 1989. Be­ga pre­dis­pu­ne la ro­man­tism

Par­cul Ro­ze­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.