Ro­dia, fruc­tul dra­gos­tei

Unii îi spun măr cu se­mi­nțe ca ru­bi­ne­le. Alții îi zic fruc­tul vi­eții da­to­ri­tă ca­li­tăți­lor ei într-ade­văr ex­ce­pți­o­na­le.

Femeia - - SUMAR -

Poa­te de­ja se nu­mă­ră prin­tre fruc­te­le ta­le pre­fe­ra­te sau poa­te abia acum o des­co­peri. O poți cum­pă­ra din ori­ce su­per­mar­ket. Ia­tă pa­tru mo­ti­ve pen­tru ca­re ar fi bine să in­clu­zi ro­dia în me­ni­ul zil­nic:

1. ȚI­NE INI­MA SĂ­NĂ­TOA­SĂ. Su­cul ro­di­i­lor es­te foar­te bo­gat în an­ti­o­xi­da­nți ce aju­tă la pre­veni­rea ate­ros­cle­ro­zei, im­pli­cit a bo­li­lor de ini­mă. De ase­me­nea, sca­de co­les­te­ro­lul rău și îl crește pe cel bun.

2. ES­TE BOGATĂ ÎN VI­TA­MI­NE. Bo­bițe­le de ro­die sunt bo­ga­te în do­uă vi­ta­mi­ne ese­nția­le: C și K. Pri­ma, atât de ne­ce­sa­ră în se­zo­nul re­ce, asi­gu­ră fun­cți­o­na­rea op­ti­mă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar, îmbu­nă­tățește ab­sor­bția fi­e­ru­lui, gră­bește vin­de- ca­rea ră­ni­lor. Vi­ta­mi­na K asi­gu­ră să­nă­ta­tea oa­se­lor și es­te im­por­tan­tă pen­tru coa­gu­la­rea sânge­lui. Pe lângă aces­tea, ro­dia co­tri­bu­ie la ne­ce­sa­rul de acid fo­lic, fi­bre, po­ta­siu, dar și de vi­ta­mi­ne­le A și E.

3. ÎNCE­TI­NEȘTE ÎMBĂTRÂNIREA. Stu­di­i­le ara­tă că ro­di­i­le co­nțin mai mu­lți an­ti­o­xi­da­nți de­cât afi­ne­le, vi­nul roșu ori ce­ai­ul ver­de. Aceștia re­duc acți­u­nea ra­di­ca­li­lor li­beri, au un pu­ter­nic efect an­ti­rid, îmbu­nă­tățesc elas­ti­ci­ta­tea pi­e­lii și cresc pro­du­cția na­tu­ra­lă de co­la­gen.

4. ES­TE SCUT ANTICANCER. Sub­sta­nțe­le pe ca­re le co­nțin ro­di­i­le apă­ră or­ga­nis­mul în ca­zul can­ce­re­lor de sân, de co­lon și de pros­ta­tă, înce­ti­nind și chiar dis­tru­gând ce­lu­le­le afec­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.