Re­vo­luția se­xua­lă: ge­nul neu­tru

Femeia - - SUMAR -

Ne ju­căm de-a Dum­ne­zeu sau dăm do­va­dă de li­ber­ta­te în gândi­re și to­le­ra­nță când ne creștem co­pi­ii de „ge­nul flu­id“? Es­te di­le­ma pre­zen­tu­lui, când apar tot mai mu­lți su­sți­nă­tori ai ideii că cei mici își aleg sin­guri se­xul.

Doam­ne­lor și dom­ni­lor, fa­ceți cu­noști­nță cu Nik­ki și Lo­u­i­se Dra­ven din Mid­dles­bo­ro­u­gh, Ma­rea Bri­ta­nie! Sunt pri­ma fa­mi­lie „neu­tră“din Eu­ro­pa. Adi­că niște pă­ri­nți ca­re nu țin cont de se­xul lor și al co­pi­lu­lui. Ca să fim mai clari, în ace­as­tă fa­mi­lie bri­ta­ni­că ta­tăl es­te în plin pro­ces de tran­ziție să de­vi­nă fe­meie, iar ma­ma se iden­ti­fi­că atât ca fe­meie, cât și ca băr­bat. În plus, ei (sau ele) îl cresc pe băia­tul lor de pa­tru ani, nu­mit Star Clo­ud, fă­ră să ți­nă cont de se­xul lui de la naște­re. Îi cum­pă­ră atât hai­ne de băiat, cât și de fe­tiță, și chiar îl încu­ra­je­a­ză să poar­te ro­chițe, pan­ta­loni, fus­te sau că­măși și îi ofe­ră ca ju­că­rii trac­to­rașe și mașini, dar și pri­nțe­se și pă­puși. O ne­bu­nie fă­ră mar­gini, o bă­taie de joc la adre­sa cu­i­va ca­re se află în pli­nă crește­re și dez­vol­ta­re, ca­re nu are tă­ria să opre­as­că „abu­zul emoți­o­nal“al pă­ri­nți­lor lui? Sau o ide­o­lo­gie pro­gre­sis­tă și, de fapt, vi­i­to­rul spre ca­re se îndrep­tă între­a­ga ome­ni­re?

Fa­tă, băiat sau X

Vom fi toți neu­tri la un mo­ment dat? Ne vom ale­ge se­xul ba fe­mi­nin, ba mas­cu­lin du­pă cum ni se va nă­zări în vi­i­to­rul nu foar­te înde­păr­tat? Vom fi doar sim­ple per­soa­ne, uni­sex, nu fe­mei și băr­bați? În SUA, exis­tă în tot mai mul­te sta­te toa­le­te pu­bli­ce de gen neu­tru, iar co­pi­ii sunt învățați încă de la gră­di­niță să nu pu­nă eti­che­te, să nu dis­cri­mi­ne­ze, să nu se per­ce­a­pă pe ei și nici pe cei din jur în fun­cție de se­xul cu ca­re s-au năs­cut. Încă de la trei ani, când abia învață să-și ex­pri­me per­so­na­li­ta­tea și do­ri­nțe­le, li se

spu­ne că nu-i va ju­de­ca ni­meni da­că azi își do­resc să fie băi­eței și mâi­ne fe­tițe. Că au li­ber­ta­tea să-și ale­a­gă sin­guri ci­ne vor să fie. Și, da­că e nea­pă­ra­tă ne­voie să apa­rți­nă unui gen, ace­la poa­te fi ales mai târziu, la ado­les­ce­nță. Iar până atunci, co­pi­ii sunt neu­tri, nu apa­rțin ni­ci­u­nui sex. Ace­le­ași re­gu­li ca ale fa­mi­li­ei Dra­ven.

Ge­ne­rația uni­sex

Fran­ki D. are 14 ani și se con­si­de­ră un „se­mi­băiat“, adi­că se iden­ti­fi­că doar pa­rțial ca apa­rți­nând ge­nu­lui mas­cu­lin. Nu se de­o­se­bește mult de cei­la­lți ado­les­ce­nți: stă ore în șir pe in­ter­net, mer­ge la con­cer­te și as­cul­tă mu­zi­că în căști. Ni­mic spe­cial în afa­ra iden­ti­fi­că­rii lui ca per­soa­nă neu­tră.

Între­a­ga viață ne-am obișnu­it să bi­făm fie se­xul mas­cu­lin, fie cel fe­mi­nin în for­mu­la­re­le com­ple­ta­te și nu ni s-a ofe­rit ni­ci­o­da­tă încă o pă­trăți­că pen­tru o alter­na­ti­vă. Ei bine, ia­tă că ace­as­tă zi de­vi­ne po­si­bi­lă pen­tru unii din­tre noi. Di­cți­o­na­rul Oxford a in­tro­dus înce­pând din 2016 te­me­nul „ge­nul flu­id“, iar câte­va per­soa­ne din Sta­te­le Uni­te au reușit de­ja să-și schim­be cer­ti­fi­ca­tul de naște­re, având în ve­de­re că exis­tă, mai nou, va­rian­ta de a te po­ziți­o­na un­de­va între ce­le do­uă se­xe exis­ten­te până acum. Ast­fel, sta­tul Was­hin­gton a de­cis la înce­pu­tul anu­lui să ofe­re a treia opți­u­ne de sex pe cer­ti­fi­ca­tul de naște­re.

Pre­mi­e­re no­ta­bi­le

Aus­tra­lia a fost pri­ma ța­ră din lu­me ca­re a re­cu­nos­cut a treia cla­si­fi­ca­re pri­vind ge­nul oa­me­ni­lor, Alex Ma­cFar­la­ne fi­ind pri­ma per­soa­nă din lu­me ca­re are sex ne­de­ter­mi­nat (2003). În 2014, Nor­rie May-Wel­by a fost de­cla­rat(ă) ca având „sta­tus ne­der­mi­nat“. Iar în 2016, Ja­mie Shu­pe și-a schim­bat se­xul în a treia opți­u­ne. Din 2017, în Onta­rio exis­tă po­si­bi­li­ta­tea de a tre­ce „X“pe per­mi­sul de con­du­ce­re în drep­tul se­xu­lui. Și tot anul tre­cut, în apri­lie, s-a năs­cut pri­mul co­pil din lu­me – Se­a­ryl Atli Do­tl – cu card de să­nă­ta­te, pașa­port și cer­ti­fi­cat de naște­re pe ca­re a fost tre­cut „ge­nul neu­tru“. Ger­ma­nia a fost pri­ma ța­ră eu­ro­pe­a­nă ca­re a re­cu­nos­cut se­xul ne­de­ter­mi­nat pe cer­ti­fi­ca­te­le de naște­re – și asta chiar din 2013! –, în timp ce în Thai­lan­da se vor­bește de ce­va vre­me des­pre „la­dy­boys“, un soi de „fe­te­băi­eți“.

Re­vo­luția se­xua­lă

În con­clu­zie, re­vo­luția se­xua­lă es­te în toi. „Oa­me­nii in­ter­sex“sau „al trei­lea gen“s-au in­fil­trat de­ja în so­ci­e­ta­te, de ce­va ani încoa­ce. Se vor­bește tot mai des de „flu­i­di­ta­te se­xua­lă“. Cum îi va in­flue­nța, ani mai târziu, ace­as­tă in­cer­ti­tu­di­ne se­xua­lă pe co­pi­ii cres­cuți nici ca băi­eți, nici ca fe­te? Sau și ca băi­eți, și ca fe­te?

În 2013, Ger­ma­nia a fost pri­ma ța­ră eu­ro­pe­a­nă ca­re a re­cu­nos­cut se­xul ne­de­ter­mi­nat pe cer­ti­fi­ca­te­le de naște­re, iar în 2017 s-a năs­cut pri­mul co­pil din lu­me de „ge­nul neu­tru“.

Al trei­lea sex gândi­re pro­gre­sis­tă sau abuz emoți­o­nal asu­pra co­pi­i­lor?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.