Aca­de­mia ba­ni­lor

Femeia - - SUMAR -

Ele­na a so­sit la întâlni­rea noas­tră cu o agen­dă atât de vo­lu­mi­noa­să și de încăr­ca­tă cu hârtii, încât nu m-am abți­nut să n-o întreb ce co­nți­ne. Voia să ale­a­gă un nou mo­del de afa­ce­re pe ca­re să-l înce­a­pă, de ace­ea avea mi­li­oa­ne de gânduri, între­bări și idei. No­ta to­tul în agen­dă în spe­ra­nța că în cu­rând avea să ia de­ci­zia co­rec­tă. În viața fi­e­că­rui an­tre­pre­nor exis­tă un mo­ment „spe­cial“când vi­su­ri­le de­vin re­a­li­ta­te. Iar pe­ri­oa­da pre­mer­gă­toa­re es­te des­tul de con­fu­ză.

„De fi­e­ca­re da­tă când ve­dem o afa­ce­re de suc­ces, ci­ne­va a luat o de­ci­zie cu­ra­joa­să.“(Pe­ter Druc­ker)

Ce es­te un mo­del de afa­ce­re?

De­nu­mi­rea poa­te pă­rea com­ple­xă, însă es­te vor­ba doar de fe­lul în ca­re in­te­nți­o­ne­zi să adau­gi va­loa­re și, mai pre­sus de ori­ce, SĂ FACI BANI și CI­NE va plă­ti pen­tru ser­vi­ci­i­le sau pro­du­se­le ta­le. Exis­tă pa­tru mo­de­le prin­ci­pa­le de afa­ceri:

#1. SERVICII SAU PRO­DU­SE. Mo­de­lul de afa­ce­re de ba­ză și cel mai sim­plu se bi­zu­ie pe dez­vol­ta­rea fie a unui pro­dus (spre exem­plu, îmbră­că­min­te), fie a unui ser­vi­ciu (spre exem­plu, servicii de PR). Vânza­rea pro­du­se­lor/ser­vi­ci­i­lor ta­le se poa­te fa­ce prin fo­lo­si­rea unui for­mat di­gi­tal (on­li­ne), a unui for­mat fi­zic (ma­ga­zin sau întâlni­re), a abo­na­men­te­lor, achi­ziți­i­lor uni­ce etc. #2. BROKERUL. Ro­lul prin­ci­pal al unui bro­ker es­te să-i adu­că împreu­nă pe cum­pă­ră­tori și pe vânză­tori. Prin ur­ma­re, în loc să se ocu­pe de re­a­li­za­rea pro­du­su­lui sau de ca­li­ta­tea ser­vi­ci­u­lui, brokerul se ocu­pă de cre­a­rea unei opor­tu­ni­tăți, de ges­ti­o­na­rea tran­za­cți­ei și asi­gu­ră re­a­li­za­rea schim­bu­lui. Boo­king.com se ba­ze­a­ză pe un mo­del de afa­ce­re tip bro­ke­raj, prin cre­a­rea unei pi­ețe de des­fa­ce­re pri­e­te­noa­se, prin încu­ra­ja­rea cli­en­tu­lui să re­zer­ve ser­vi­ci­ul vânză­to­ru­lui (ho­te­lul), și prin fap­tul că se asi­gu­ră că pla­ta es­te și ea efec­tua­tă

(prin se­cu­ri­za­rea aces­teia prin­tr-un card de cre­dit). În schimb, ei înca­se­a­ză o ta­xă de bro­ke­raj de apro­xi­ma­tiv 15%. Boo­king.com are în acest mo­ment 100.000 de tran­za­cții pe zi, fă­ră a avea ne­voie să deți­nă ni­ci­un ho­tel sau să su­por­te ni­ci­un fel de cos­turi ope­rați­o­na­le. #3. DISTRIBUITORUL/AFILIATUL. Acest mo­del se ba­ze­a­ză pe alo­ca­rea unui ser­vi­ciu sau pro­dus pe ca­re distribuitorul nu îl pres­te­a­ză/pro­du­ce pro­priu-zis și pe re­a­li­za­rea de pro­fit din vânza­rea aces­tu­ia că­tre cli­ent. De fapt, cea mai ma­re par­te din in­dus­tria de re­tail fun­cți­o­nea­ză în ba­za mo­de­le­lor de dis­tri­buție – de fi­e­ca­re da­tă când ve­dem di­ver­se bran­duri exis­ten­te într-un su­per­mar­ket, mo­de­lul se ba­ze­a­ză pe dis­tri­buție. În ori­ce caz, ce­le mai mul­te su­per­mar­ke­turi su­por­tă niște cos­turi ope­rați­o­na­le foar­te ri­di­ca­te și de ace­ea com­bi­nă pro­pri­i­le bran­duri (de re­gu­lă, pro­du­se „Whi­te La­bel“) cu bran­du­ri­le pe ca­re le dis­tri­bu­ie. Ace­as­ta înse­am­nă că, da, poți fo­lo­si mai mul­te mo­de­le de afa­ce­re în ca­drul ace­leiași com­pa­nii!

#4. AGREGATUL. Un alt for­mat foar­te uzual în me­di­ul on­li­ne se ba­ze­a­ză pe o en­ti­ta­te ce dez­vol­tă o co­mu­ni­ta­te și înca­se­a­ză o ta­xă pen­tru ac­ce­sul în ace­as­tă co­mu­ni­ta­te. Agregatul poa­te ale­ge să nu înca­se­ze de la co­mu­ni­ta­tea sa, ci să înca­se­ze de la agen­tul de pu­bli­ci­ta­te în mo­men­tul în ca­re aces­ta pla­se­a­ză un anu­nț și obți­ne ex­pu­ne­re în ca­drul co­mu­ni­tății sa­le. Ce­le mai mul­te web­si­te-uri noi se com­por­tă ca niște agre­ga­te, întru­cât co­lec­te­a­ză știri on­li­ne, cre­e­a­ză au­di­e­nță ac­ti­vă și co­mu­ni­tăți și înca­se­a­ză ta­xe­le de la age­nți­i­le de pu­bli­ci­ta­te.

Ale­ge­rea mo­de­lu­lui de afa­ce­re

Greu de spus ca­re e va­rian­ta op­ti­mă pen­tru Ele­na. Pen­tru a-i ușu­ra sar­ci­na, i-am su­ge­rat să con­ti­nue cu o cer­ce­ta­re de piață (pe ca­re o poa­te co­man­da sau efec­tua sin­gu­ră), prin ca­re să ana­li­ze­ze com­pa­ni­i­le ase­mă­nă­toa­re cu cea pe ca­re vrea s-o des­chi­dă și să re­a­li­ze­ze o ana­li­ză amă­nu­nți­tă a ace­lui mo­del de afa­ce­re.

Osnat Pe­led (Isra­el) di­rec­tor ge­ne­ral al Men­tor Fi­nan­ce Pri­va­te Equ­i­ty Invest­men­ts, con­sul­tant expert în ca­drul Men­tor Ca­pi­tal & Bu­si­ness Advi­so­ry (www.mcba.ro) & preșe­din­te al Bu­si­ness Wo­men Fo­rum Ro­ma­nia (www.bwfr.org).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.