Cu mă­nuși

Femeia - - SUMAR - Mo­na Sil­via Ti­mof­te, pa­si­o­na­tă de edu­cație non­for­ma­lă, ar­tă și bu­ne ma­ni­e­re, înce­ar­că să adu­că în prim-plan lu­cruri de mult ui­ta­te.

Pen­tru mi­ne ve­ri­le sunt des­pre li­niștea te­ra­se­lor as­cun­se în cu­rți­le unor ca­se ve­chi, des­pre di­mi­neți pe pla­jă cu o ca­fea po­tri­vit de cal­dă, des­pre sor­be­tul de lă­mâie și sen­zația ier­bii proas­păt tăia­te sub tăl­pi­le goa­le. Poa­te es­te fi­rea mea mai sin­gu­ra­ti­că sau poa­te es­te doar nos­tal­gia co­pi­lă­ri­ei ca­re mă fa­ce să mă bu­cur mai mult de un pic­nic și o du­pă-amia­ză le­neșă pe­tre­cu­tă într-un parc de­cât de o se­a­ră într-un res­tu­rant aglo­me­rat. Iar ne­voia de a avea gri­jă de cei din ju­rul meu mă înde­am­nă de fi­e­ca­re da­tă să fac lis­te, să pla­ni­fic din timp și să mă gândesc la ace­le lu­cruri de bun-si­mț ca­re ne fac viața mai fru­moa­să și mai ar­mo­ni­oa­să.

Pen­tru toa­te ace­le we­e­ken­duri de va­ră când veți cău­ta ră­coa­rea par­cu­ri­lor sau a unei pă­duri, pen­tru du­pă-ami­e­zi­le în ca­re veți sta ală­turi de co­pi­ii voștri pe ma­lul unui lac bu­cu­rându-vă de o îngheța­tă sau de sa­la­ta de fruc­te adu­să de aca­să, vă las mai jos gându­ri­le și sfa­tu­ri­le me­le pen­tru un pic­nic reușit.

Cau­tă un loc pa­rțial um­brit pen­tru a pro­fi­ta în ace­lași timp de căl­du­ra ve­rii și ră­coa­rea ofe­ri­tă de na­tu­ră. A sta mai mul­te ore în plin soa­re poa­te fi obo­si­tor și in­con­for­ta­bil atât pen­tru adu­lți, cât și pen­tru cei mici, chiar da­că tu adori să stai la pla­jă sub soa­re­le do­go­ri­tor.

Res­pec­tă in­ti­mi­ta­tea ce­lor din jur. Ale­ge un loc la o dis­ta­nță de bun-si­mț (mi­ni­mum 3 me­tri) față de ce­le­la­te gru­puri ieși­te la iar­bă ver­de pen­tru a nu de­ran­ja și a nu fi de­ran­jați de con­ver­sați­i­le, jo­cu­ri­le sau mi­ro­su­ri­le îmbi­e­toa­re ale altor mâncă­ruri.

Acor­dă ate­nție spo­ri­tă igi­e­nei. Adu cu ti­ne șer­vețe­le ume­de și de­zin­fec­tant pen­tru mâini, o față de ma­să da­că vei sta la o ma­să de pic­nic și asi­gu­ră-te că toți cei pre­ze­nți au pa­ha­re­le și ta­câmu­ri­le lor. Ate­nție, nu așe­za ni­ci­o­da­tă coșul sau far­fu­ri­i­le cu mânca­re în drep­tul pi­ci­oa­re­lor cu­i­va.

Evi­tă pre­pa­ra­te­le pu­ter­nic mi­ro­si­toa­re, pe ce­le ca­re atrag in­sec­te sau vă pot mur­dări ușor, pre­cum mâncă­ru­ri­le cu mult sos, pră­ji­tu­ri­le bo­gat însi­ro­pa­te sau foi­ta­je­le gre­oaie. Opte­a­ză pen­tru send­vișuri, sa­la­te de cru­di­tăți, fruc­te, alu­ne, sa­leuri, bri­oșe, gua­ca­mo­le, hum­mus sau ori­ce fel ca­re nu ne­ce­si­tă încăl­zi­re și se tran­spor­tă ușor.

Fo­lo­sește o la­dă fri­go­ri­fi­că da­că es­te po­si­bil, iar în zi­le­le to­ri­de, con­su­mați mânca­rea pe­ri­sa­bi­lă în ma­xi­mum do­uă ore de la pre­pa­ra­rea ei.

Adop­tă o ati­tu­di­ne eco­lo­gi­că. Adu cu ti­ne scru­mi­e­re de uni­că fo­lo­si­nță și pun­gi de gu­noi pen­tru a cu­răța lo­cul un­de ai stat. Nu ui­ta să strângi res­tu­ri­le de mânca­re, am­ba­la­je­le și șer­vețe­le­le fo­lo­si­te, dar mai ales mu­cu­ri­le de ți­ga­ră, co­ji­le de se­mi­nțe și co­toa­re­le fruc­te­lor.

Un pic­nic es­te mai mult de­cât un pre­text de a lua ma­sa în mij­lo­cul na­tu­rii; es­te o oca­zie de a scă­pa de gri­ji­le zil­ni­ce și de a te re­la­xa. Res­pec­tă ne­voia de li­niște a ce­lor din jur – nu da mu­zi­ca prea ta­re, tem­pe­re­a­ză pe cât po­si­bil jo­cu­ri­le mai ener­gi­ce ale co­pi­i­lor și ajus­te­a­ză vo­lu­mul con­ver­sați­i­lor.

Res­pi­ră adânc și bu­cu­ră-te de na­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.