Ce fel de pă­rin­te ești

Una din­tre între­bă­ri­le frec­vent adre­sa­te astro­lo­gu­lui se re­fe­ră la ur­mași. „Câți co­pii voi avea, când și cu ci­ne?“Iar mai nou, „când ar fi mai bine să am un co­pil?“

Femeia - - SUMAR -

Pre­ci­zez de la bun înce­put că fi­e­ca­re are pre­dis­po­ziții in­di­vi­dua­li­za­te că­tre pro­cre­a­re, în fun­cție de mo­men­tul exact al naște­rii și de ho­ros­co­pul per­so­nal. Pu­tem să tra­săm câte­va li­nii ge­ne­ra­le to­tuși da­că do­rim să ne fa­cem o idee des­pre încli­nați­i­le pro­prii, dar și ale par­te­ne­ru­lui când nu cu­noaștem foar­te bine do­ri­nțe­le sau po­te­nția­lul lui. Rându­ri­le ur­mă­toa­re pot adu­ce un pic de lu­mi­nă…

BERBECUL

se im­pli­că to­tal când de­vi­ne pă­rin­te. Își pu­ne în joc ener­gia, tim­pul și re­sur­se­le pen­tru a-i oferi co­pi­lu­lui tot ce el n-a avut și îl încu­ra­je­a­ză per­ma­nent să își atin­gă țe­lu­ri­le, să își va­lo­ri­fi­ce ta­len­tul, să ia­să în evi­de­nță. Știe să se apro­pie de co­pii co­bo­rându-se la ni­ve­lul lor, iar spi­ri­tul lui spon­tan și ju­căuș îl fa­ce un par­te­ner de joa­că ve­ri­ta­bil. Nu are întot­de­au­na răb­da­re să-i as­cul­te, dar se mândrește cu re­a­li­ză­ri­le lor. De ce­le mai mul­te ori, Berbecul are puțini co­pii sau de­loc, iar în ace­as­tă ul­ti­mă va­rian­tă se apro­pie de ne­poți cu tot atâta gri­jă ca și cum ar fi ai lui.

TAURUL

are un si­mț foar­te dez­vol­tat al fa­mi­li­ei și, înain­te de toa­te, do­rește să își pro­te­je­ze co­pi­ii, in­su­flându-le va­lo­ri­le sa­le: cum­pă­ta­re, de­ce­nță, sta­bi­li­ta­te. Le ofe­ră dra­gos­te și con­fort, dar foar­te des îi es­te greu să înțe­le­a­gă ne­voia de in­de­pen­de­nță și năz­dră­vă­ni­i­le din pe­ri­oa­da ado­les­ce­nței; ca ata­re, va in­sis­ta ca aceștia să res­pec­te re­gu­li­le, pro­gra­mul și să se fe­re­as­că de si­tuați­i­le ris­can­te și de per­soa­ne­le ex­cen­tri­ce. De regulă, nici el nu are foar­te mu­lți co­pii, deși își do­rește o fa­mi­lie nu­me­roa­să, dar le va fi de­di­cat și le va ară­ta mul­tă dra­gos­te.

GE­ME­NII

nu prea își fac un scop în viață din do­ri­nța de a de­ve­ni pă­ri­nți. Deși sunt buni pe­da­go­gi și știu să co­mu­ni­ce cu ti­ne­rii, în viața per­so­na­lă do­resc să își păs­tre­ze li­ber­ta­tea de mișca­re atât în timp, cât și în spațiu. Un pro­gram strict, așa cum ne­ce­si­tă crește­rea și îngri­ji­rea unui co­pil, nu prea es­te pe pla­cul lor. Atunci când ajung să ai­bă co­pii, își do­resc mai de­gra­bă ca ei să cre­as­că și să își ia zbo­rul, ce­ea ce es­te foar­te bine pen­tru un co­pil la fel de in­de­pen­dent, dar des­tul de frus­trant pen­tru unul sen­si­bil și dor­nic de atașa­ment. Mo­de­lul tra­diți­o­nal de fa­mi­lie nu­me­roa­să și fe­ri­ci­tă es­te pen­tru alți na­ti­vi, s-o spu­nem des­chis!

RACUL

es­te re­nu­mit pen­tru do­ri­nța de a ocro­ti și de a fi ocro­tit, iar fa­mi­lia nu­me­roa­să es­te, cu si­gu­ra­nță, cel mai pro­pi­ce me­diu. Sen­ti­men­tal și de­vo­tat, Racul le dă­ru­i­ește co­pi­i­lor o par­te din pro­pria fi­i­nță. Nu fa­ce efor­turi să-i cre­as­că, de­oa­re­ce știe in­stinc­tiv toa­te ne­voi­le lor fi­zi­ce și afec­ti­ve, din fașă până la însu­ră­toa­re. Sunt foar­te rari Ra­cii ca­re nu au co­pii sau ca­re nu știu să și-i apro­pie. În ca­zul lor, ca și al Ber­be­ci­lor, ne­poții vor con­sti­tui un sub­sti­tut în ca­re vor in­ves­ti cu ace­lași de­vo­ta­ment încre­de­rea și ener­gia lor. Pă­rin­te­le Rac es­te dis­pus și dor­nic să ră­mână le­gat de co­pi­ii săi între­a­ga viață, de­se­ori, că­tre bă­trânețe, in­ver­sând ro­lu­ri­le.

BALANȚA

are co­pii da­că vrea. Sau nu are, da­că pre­o­cu­pă­ri­le o împi­e­di­că pen­tru o pe­ri­oa­dă. Oda­tă apă­rut cel mic, cu si­gu­ra­nță va fi edu­cat să ci­te­as­că și să se poar­te cu­vi­in­ci­os. Pen­tru acești na­ti­vi es­te ese­nțial ca apa­riția co­pi­lu­lui să nu afec­te­ze re­lația cu par­te­ne­rul, ca­re es­te cel puțin la fel de im­por­tan­tă. Pă­rin­te­le Ba­la­nță va să­di în co­pi­lul său chiar de la înce­put do­ri­nța de so­cia­li­za­re, or­ga­ni­zând pe­tre­ceri la fi­e­ca­re zi de naște­re a ce­lui mic. Ea va ști să fa­că față res­pon­sa­bi­li­tății de a fi pă­rin­te, împă­rțind sar­ci­ni­le cu par­te­ne­rul de viață, ce­ea ce re­pre­zin­tă un mo­del foar­te bun pen­tru vi­i­to­rul re­lați­o­nal al co­pi­lu­lui.

CAPRICORNUL

se ase­a­mă­nă cu Taurul. Tra­diți­o­na­list și dor­nic de a păs­tra fa­mi­lia uni­tă, își do­rește co­pii ca­re să îi du­că nu­me­le (sau re­nu­me­le) mai de­par­te. Se sim­te bine in­clu­siv în pos­tu­ra de bu­nic/bu­ni­că, un­de au­to­ri­ta­tea lui de „șef de trib“es­te in­con­tes­ta­bi­lă. Ra­re­ori Capricornul se es­chi­ve­a­ză de la obli­gați­i­le pă­rin­tești, iar când pa­re a nu se im­pli­ca di­rect, el com­pen­se­a­ză prin mun­că și un venit sub­sta­nțial pe ca­re îl pu­ne la dis­po­ziția fa­mi­li­ei. Emoți­o­nal, es­te cam greu abor­da­bil, iar co­pi­ii îl simt ca pe un pă­rin­te dis­tant, însă sta­bil și de încre­de­re. Edu­cația es­te im­por­tan­tă pen­tru pă­rin­te­le Capricorn, ca­re va cău­ta ce­le mai pres­ti­gi­oa­se șco­li pen­tru co­pi­ii săi. Exi­gent și de­vo­tat, dar și dor­nic de con­trol, el aște­ap­tă res­pect și une­ori exa­ge­rat de mul­tă dis­ci­pli­nă din par­tea lor.

LEUL

are din punct de ve­de­re astro­lo­gic cea mai pu­ter­ni­că le­gă­tu­ră cu co­pi­ii, dar în sen­sul for­mă­rii și edu­că­rii lor. Fi­e­ca­re pă­rin­te Leu va ști să își mo­ti­ve­ze co­pi­lul ast­fel ca el, la rândul lui, să de­vi­nă o per­soa­nă pu­ter­ni­că, dis­tin­să, in­de­pen­den­tă, cu spi­rit de iniția­ti­vă. Nu își va su­fo­ca co­pi­lul cu dră­gă­lășe­nii, dar va să­di în el do­ri­nța de a fi tot tim­pul la înă­lți­me, in­di­fe­rent de con­text sau po­si­bi­li­tăți­le ma­te­ria­le. Își pă­zește cu gri­jă co­pi­ii, es­te ală­turi de ei când au ne­voie, dar cel mai im­por­tant lu­cru se pa­re că es­te fe­ri­ci­rea lor. Leul îi poa­te tre­ce co­pi­lu­lui cu ve­de­rea o ca­ri­e­ră mai puțin stră­lu­ci­toa­re sau un par­te­ner de viață mo­dest, cu con­diția ca ale­ge­rea să îi apa­rți­nă in­te­gral, iar co­pi­lul să fie fe­ri­cit.

SCORPIONUL

es­te un pă­rin­te di­fi­cil (am mi­nți da­că am spu­ne con­tra­ri­ul). Exi­gent și ex­trem de atent la tot ce înse­am­nă viață, naște­rea co­pi­lu­lui va fi un eveni­ment mar­cant și îl va fas­ci­na. Va sta în per­ma­ne­nță cu ochii ațin­tiți pe pro­ge­ni­tu­ră și va avea o le­gă­tu­ră pro­fun­dă emoți­o­na­lă și men­ta­lă cu el. Une­ori to­le­rant, alte­ori foar­te se­ver, dar me­reu do­mi­na­tor și pro­tec­tor, Scorpionul va mi­za pe ca­pa­ci­ta­tea lui de a pă­trun­de în psi­hi­cul pro­pri­u­lui co­pil și de a-l ți­ne co­nec­tat la pro­pria per­soa­nă, in­di­fe­rent ce de­ci­zii va lua co­pi­lul de-a lun­gul vi­eții. Dra­gos­tea și afe­cți­u­nea lui sunt in­ten­se, dar co­pi­ii ris­că să preia mo­de­le afec­ti­ve com­pli­ca­te, con­tra­dic­to­rii, ca­re le vor in­flue­nța pro­pri­i­le ale­geri par­te­ne­ria­le.

VĂRSĂTORUL

nu prea își pu­ne pro­ble­ma apa­riți­ei co­pi­i­lor, iar când acest eveni­ment se pe­tre­ce, se bu­cu­ră la ve­de­rea be­be­lușu­lui, dar nu do­rește să se sim­tă încor­se­tat de ru­ti­na obli­gați­i­lor zil­ni­ce im­pli­ca­te de crește­rea unui co­pil. Da­că ar fi du­pă do­ri­nța lui, atunci co­pi­lul ar tre­bui să se nas­că di­rect ado­les­cent și Vărsătorul ar avea un to­va­răș mi­nu­nat de dia­log și di­ver­se ex­pe­ri­men­te. Pă­rin­te­le Vărsător întâmpi­nă o ma­re pro­ble­mă în re­lația afec­ti­vă și emoți­o­na­lă cu co­pi­ii săi, de­oa­re­ce es­te in­ca­pa­bil să ac­ce­a­dă zo­ne atât de sen­si­bi­le ale su­fle­tu­lui uman. Pen­tru fi­rea lui rați­o­na­lă și lo­gi­că, stă­ri­le și trăi­ri­le co­pi­lu­lui, ne­voia lui de afe­cți­u­ne re­pre­zin­tă si­tuații că­ro­ra nu poa­te și nici nu vrea să le fa­că față. Ast­fel, re­lația Văr­să­to­ru­lui cu pro­pri­ii co­pii es­te de­se­ori am­bi­guă și lip­si­tă de pro­fun­zi­me.

FECIOARA

are puțini co­pii sau de­loc. De fi­e­ca­re da­tă, ei sunt foar­te bine îngri­jiți, cu­mi­nți, se­ri­oși, har­nici. Pa­re cel puțin bi­zar, însă co­pi­lul Fe­ci­oa­rei es­te edu­cat să trăias­că ai­do­ma pă­ri­nți­lor, adi­că bine, dar mo­dest. El pri­mește o edu­cație fru­moa­să, nor­me de con­du­i­tă exem­pla­re, va ști să se des­cur­ce în ori­ce si­tuație și să nu aștep­te re­com­pen­se ori lau­de ne­me­ri­ta­te. Fecioara nu prea are vo­cație de pă­rin­te, dar se stră­du­i­ește și învață re­pe­de da­to­ri­tă co­nști­in­ci­o­zi­tății. Va fa­ce tot ce îi stă în pu­ti­nță să-și cre­as­că în ce­le mai bu­ne și co­rec­te con­diții co­pi­lul, însă ni­meni nu va pu­tea să scoa­tă din ea o mângâi­e­re cal­dă, o vor­bă de alint sau un răs­făț – de ca­re, une­ori, co­pi­lul are foar­te ma­re ne­voie.

SĂGETĂTORUL

nu are prea mu­lți co­pii, deși îi plac mult și es­te un bun to­va­răș de dia­log și de joa­că. Ati­tu­di­nea lui ușor ima­tu­ră îl de­ter­mi­nă să va­dă cu en­tu­ziasm apa­riția co­pi­i­lor, dar să se es­chi­ve­ze de la obli­gați­i­le unui pro­gram zil­nic ri­gu­ros. Se va im­pli­ca foar­te mult în edu­cația lor și în pe­tre­ce­rea tim­pu­lui li­ber împreu­nă cu ei, dar îi va fi greu să înțe­le­a­gă că, de­se­ori, exis­tă di­fe­re­nțe între per­so­na­li­ta­tea co­pi­i­lor și cea a pă­ri­nți­lor. Nu le va im­pu­ne co­pi­i­lor re­gu­li prea stric­te și va dori ca, in­di­fe­rent ce ale­geri vor fa­ce, ei să știe că au un pro­tec­tor de nă­dej­de și foar­te înțe­le­gă­tor în pă­rin­te­le lor.

PEȘTII

au de­se­ori fa­mi­lii nu­me­roa­se, în mij­lo­cul că­ro­ra se simt foar­te bine. Își iu­besc co­pi­ii, une­ori prea mult, alte­ori în ma­ni­e­re greu de înțe­les: ig­no­rându-i pen­tru a le oferi li­ber­ta­te sau răs­fățându-i pen­tru a-și de­mon­stra ge­ne­ro­zi­ta­tea. Sen­ti­men­ta­li și de­vo­tați, ei co­mit de­se­ori greșe­a­la de a-și ți­ne co­pi­ii într-o re­lație de se­mi­de­pen­de­nță, pro­te­jându-i ex­ce­siv sau îngri­jo­rându-se pen­tru ori­ce fle­ac. Exis­tă și Pești ca­re cu­nosc impor­ta­nța in­de­pen­de­nței și o cul­ti­vă de tim­pu­riu în edu­cația co­pi­i­lor. Sunt pă­ri­nți iu­bi­tori și blânzi, dar ca­re știu pe­ri­o­dic să in­sis­te asu­pra re­gu­li­lor ele­men­ta­re de dis­ci­pli­nă.

Zo­dia te poa­te fa­ce mai mult sau mai puțin do­ri­tor să de­vii pă­rin­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.