Ce be­ne­fi­cii vor an­ga­jații de azi

Femeia - - 30 DE ZILE -

Fle­xi­bi­li­ta­tea pro­gra­mu­lui de lu­cru și po­si­bi­li­ta­tea de a lu­cra de aca­să au ur­cat ra­pid în to­pul be­ne­fi­ci­i­lor so­li­ci­ta­te de an­ga­jați în 2018, mai ales de cei din ge­ne­rația Mil­le­nials, ara­tă da­te­le unui son­daj re­a­li­zat de Fra­mes Me­dia Net­work și Train Yo­ur Brain. Pe lo­cu­ri­le ur­mă­toa­re în to­pul be­ne­fi­ci­i­lor apar mași­na de ser­vi­ciu, de­con­ta­rea tran­spor­tu­lui, lap­to­pul și te­le­fo­nul mo­bil și, în crește­re sem­ni­fi­ca­ti­vă, su­por­tul fi­nan­ciar pen­tru trai­nin­guri și asi­gu­ră­ri­le me­di­ca­le pri­va­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.