De ce­va vre­me, îmi cresc des­tul de mul­te fi­re de păr pe sâni. Pot fo­lo­si ce­a­ra și pe ace­as­tă zo­nă? (De­lia, Arad)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Mul­te fe­mei se con­frun­tă cu ace­as­tă pro­ble­mă. Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că 25% din fe­mei au păr pe sâni și, în ge­ne­ral, aces­tea su­fe­ră de hir­su­tism ori au un de­ze­chi­li­bru hor­mo­nal, une­ori pro­vo­cat chiar de pi­lu­le­le con­tra­cep­ti­ve. Da­că ai fi­re mul­te, e bi­ne să fo­lo­sești pen­se­ta pen­tru înde­păr­ta­rea lor sau ce­a­ra, da­că pi­lo­zi­ta­tea es­te ma­re, dar ale­ge o ce­a­ră spe­cia­lă pen­tru pi­e­lea sen­si­bi­lă, ca­re se apli­că la re­ce, și mer­gi la un ca­bi­net pen­tru epi­la­rea aces­tei zo­ne. În ni­ci­un caz nu fo­lo­si cre­me de­pi­la­toa­re sau apa­ra­tul de ras, pen­tru că exis­tă ris­cul ră­ni­rii sau apa­riți­ei unei in­fe­cții. Înce­ar­că și ce­a­ra cu ulei de ar­gan de la Ri­ca pen­tru zo­ne de­li­ca­te. Preț ser­vi­ciu în sa­lon pen­tru toa­te zo­ne­le: 150 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.