Wa­ze

Femeia - - DIN VIAțĂ -

Androit, iOS, Win­dows. Preț: gra­tu­it

Da­că șo­fe­zi și nu fo­lo­sești Wa­ze, es­te tim­pul să des­carci ace­as­tă apli­cație de na­vi­gație. Wa­ze te aju­tă să gă­sești cea mai ra­pi­dă ru­tă că­tre des­ti­nația ale­a­să, tri­mi­te aver­ti­zări des­pre zo­ne­le în ca­re tra­fi­cul es­te îngreu­nat de lu­crări, am­bu­teia­je sau ac­ci­den­te și te anu­nță când ai de­pășit vi­te­za le­ga­lă pe un anu­mit seg­ment de drum. În plus, apli­cația îți spu­ne un­de sunt ce­le mai apro­pia­te res­tau­ran­te sau ben­zi­nă­rii sau cea mai bu­nă sa­lă de sport din car­ti­er.

Bo­nus: cu Wa­ze afli da­că pe ru­ta ale­a­să sunt fil­tre ale po­liți­ei și poți ra­por­ta chiar tu ac­ci­den­te sau zo­ne aglo­me­ra­te ca­re să fie evi­ta­te de cei­la­lți par­ti­ci­pa­nți la tra­fic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.