Bi­gOven

Femeia - - DIN VIAțĂ -

Android, iOS. Preț: gra­tu­it pen­tru pes­te 350.000 de rețe­te Da­că ai ne­voie de aju­tor în bu­că­tă­rie, cu Bi­gOven gă­sești rețe­te în fun­cție de pre­fe­ri­nțe, aler­gii sau re­gi­mul ali­men­tar al fa­mi­li­ei, faci lis­te de cum­pă­ră­turi în fun­cție de ce vrei să mă­nânci și afli va­lo­ri­le nu­tri­ti­ve ale di­fe­ri­te­lor pre­pa­ra­te. Apli­cația îți dă po­si­bi­li­ta­tea de a sal­va și par­ta­ja cu alți uti­li­za­tori pro­pri­i­le rețe­te, de a pla­ni­fi­ca me­ni­uri săp­tă­mâna­le pen­tru fa­mi­lie și de a crea lis­te de cum­pă­ră­turi în co­mun cu alte per­soa­ne. Bo­nus: Bi­gOven îți ofe­ră opți­u­nea de a cău­ta rețe­te ba­za­te pe ingre­di­en­te­le afla­te de­ja în fri­gi­der.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.