Fur­tu­nă în sto­mac?

Femeia - - NOUTĂțI -

Ente­ro­co­li­te­le, to­xi­in­fe­cți­i­le ali­men­ta­re și in­di­ges­ti­i­le sunt prin­tre ce­le mai co­mu­ne pro­ble­me di­ges­ti­ve cu ca­re te poți con­frun­ta în con­ce­diu. Co­los­trum with Pro­bi­o­tics are o for­mu­lă com­ple­xă ce con­tri­bu­ie la echi­li­bra­rea imu­ni­tății și su­sți­ne­rea fun­cți­o­nă­rii sis­te­mu­lui di­ges­tiv prin aso­ci­e­rea co­los­tru­lui cu bac­te­ri­i­le be­ne­fi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.