ABC-ul sti­lu­lui de viață

Femeia - - NOUTĂțI -

Kau­fland Ro­mânia lan­se­a­ză cam­pa­nia in­spi­rați­o­na­lă ABC-ul pen­tru o viață de­pli­nă, do­rind să ne amin­te­as­că tu­tu­tor că, pen­tru a avea o viață de­pli­nă, es­te im­por­tant să ai gri­jă de ti­ne – de trup, min­te și su­flet –, de cei din jur și de me­di­ul încon­ju­ră­tor, fă­când ale­geri co­nști­en­te. Cam­pa­nia tran­sfor­mă pro­du­se­le din ma­ga­zin în sur­se de in­spi­rație pen­tru a îmbrățișa o viață de­pli­nă. Pen­tru fi­e­ca­re li­te­ră a al­fa­be­tu­lui, Kau­fland a aso­ciat pro­du­se­lor câte un prin­ci­piu al no­u­lui stil de viață. „A“îți amin­tește să bei mai mul­tă apă și să aler­gi, pen­tru un to­nus mai bun. În ace­lași timp, de exem­plu, o roșie poa­te re­pre­zen­ta și mo­men­tul spe­cial când ma­ma și fi­i­ca se joa­că gă­tind în bu­că­tă­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.