Q&A să­nă­ta­te

Femeia - - SUMAR -

Când am fă­cut eco­gra­fia ab­do­mi­na­lă, me­di­cul mi-a spus că am ri­ni­chi­ul drept că­zut, dar că nu e ma­re lu­cru și pro­ba­bil s-a întâmplat în ur­ma unei că­ză­turi sau când am ri­di­cat o greu­ta­te ma­re. Aș avea ne­voie de încă o pă­re­re. Si­gur nu tre­bu­ie să fac ce­va ca să re­me­di­ez ace­as­tă si­tuație sau să mă pro­te­jez cum­va?

Pto­za re­na­lă are di­fe­ri­te cau­ze – con­ge­ni­ta­le (prin afec­ta­rea apa­ra­tu­lui li­ga­men­tar ca­re su­sți­ne ri­ni­chii); trau­ma­tis­me ab­do­mi­na­le sau lom­ba­re; scă­de­rea brus­că în greu­ta­te; sar­ci­na. Se de­fi­nește prin de­pla­sa­rea ri­ni­chi­u­lui, în jos, cu mai mult de do­uă cor­puri ver­te­bra­le (pes­te 5 cm) la tre­ce­rea în or­tos­ta­tism, fi­ind mai frec­ven­tă la se­xul fe­mi­nin, și afec­te­a­ză în spe­cial ri­ni­chi­ul drept. Con­sul­tați un me­dic spe­cia­list ne­fro­log pen­tru diag­nos­ti­ca­rea exac­tă a con­diți­ei dum­nea­voas­tră și pen­tru un sfat de spe­cia­li­ta­te.

Dr. Lau­re­nțiu Vlă­dău spe­cia­list der­ma­to­log la Cli­ni­ca He­bra Der­ma­to­lo­gie

Dr. Paul Dra­go­mir me­dic spe­cia­list me­di­ci­nă in­ter­nă, me­dic pri­mar gas­tro­en­te­ro­lo­gie, doc­tor în Ști­i­nțe Me­di­ca­le, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.