Par­fum de au­gust

Femeia - - SUMAR -

Ne li­niștesc su­fle­tul, ne co­lo­re­a­ză ca­se­le și gră­di­ni­le, viața. Prin sim­pla lor pre­ze­nță, flo­ri­le ne aduc o sta­re de bi­ne, calm și op­ti­mism. Sunt o ex­plo­zie de cu­loa­re și aro­me pe ca­re ni le ofe­ră aproa­pe ne­con­diți­o­nat, doar să le acor­dăm puți­nă ate­nție.

Flo­ri­le sunt ușor de îngri­jit da­că le ale­gi pe ce­le ca­re se po­tri­vesc sti­lu­lui tău de viață. Da­că ești o per­soa­nă foar­te ac­ti­vă, cu mai puțin timp li­ber, ale­ge plan­te­le și flo­ri­le ca­re nu au ne­voie de prea mul­tă îngri­ji­re, ci doar de puți­nă apă din când în când, cum es­te ar­bo­re­le de jad. Iar da­că îți pla­ce să-ți înce­pi di­mi­neți­le sa­vu­rând o ca­fea pe bal­co­nul plin de flori, ale­ge plan­te cur­gă­toa­re, cu o ma­re pu­te­re de­co­ra­ti­vă, cum ar fi pe­tu­ni­i­le, mușca­te­le ori ver­bi­ne­le. Da­că îți pla­ce să-ți pe­treci se­ri­le de va­ră învă­lu­i­tă în aro­me is­pi­ti­toa­re, îți pro­pu­nem câte­va plan­te cu flori ca­re cu si­gu­ra­nță îți vor adu­ce bu­cu­rie. Ce­le mai bu­ne sfa­turi de îngri­ji­re le-am aflat de la Ma­rian Car­li, in­gi­ner hor­ti­col, de­sig­ner flo­rist.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.