Mu­nții Apu­seni, un spec­ta­col fău­rit de na­tu­ră

Femeia - - SUMAR -

Nu sunt ge­nul de per­soa­nă ca­re să poa­tă sta lo­cu­lui, ori­cât de fru­moa­se ar fi me­le­a­gu­ri­le pe ca­re aș ajun­ge. De ace­ea, pre­fer cir­cu­i­te­le ce-mi dau po­si­bi­li­ta­tea să cu­nosc cât mai mult din ți­nu­tul res­pec­tiv. Așa am fă­cut în Mu­nții Apu­seni și am avut par­te de una din­tre ce­le mai fru­moa­se că­lă­to­rii din Ro­mânia.

Poar­ta spre

Tem­plul Sfânt Chiar în Ce­ta­tea Alba Iu­lia poți stu­dia ca­re sunt ce­le mai im­por­tan­te punc­te de in­te­res din zo­na apu­se­a­nă. La nici do­uă ore de aici, m-am oprit la pri­me­le obi­ec­ti­ve de pe tra­seul meu: Cas­ca­da Pișoaia și De­a­lul cu Melci. Nu se poa­te una fă­ră ce­a­lal­tă, întru­cât sunt față în față. În ci­u­da nu­me­lui amu­zant, Cas­ca­da Pișoaia e des­tul de spec­ta­cu­loa­să da­to­ri­tă înă­lți­mii de 18 me­tri și cre­e­a­ză, ală­turi de împre­ju­ri­mi, o re­zer­vație pei­sa­gis­ti­că de ex­ce­pție. Din­co­lo de drum, am gă­sit o zo­nă ge­o­lo­gi­că ulu­i­toa­re și sin­gu­la­ră în Arde­al: De­a­lul cu Melci. Nu­me­le es­te grăi­tor: ro­ca for­ma­tă în mi­li­oa­ne de ani es­te plină de co­chi­lii de melci pi­e­tri­fi­ca­te, com­pu­nând o pri­ve­liște ne­mai­vă­zu­tă.

Ocoa­le și un ghețar

Ori­ci­ne ajun­ge în Apu­seni tre­bu­ie să se opre­as­că la Pește­ra Scă­rișoa­ra, ca­re as­cun­de cel mai ma­re ghețar sub­te­ran din

Într-o va­ca­nță în Mu­nții Apu­seni, poți gă­si tot ce­ea ce ai cău­tat vre­o­da­tă: mi­ro­sul fânu­lui proas­păt co­sit, dealuri ce ți se întind la pi­ci­oa­re, li­niștea ce-ți fa­ce ure­chi­le să ți­u­ie, mo­nu­men­te na­tu­ra­le ce-ți taie res­pi­rația, dar și o at­mos­fe­ră tra­diți­o­na­lă pe ca­re n-o vei ui­ta prea cu­rând.

Pișoaia, un nu­me puțin in­spi­rat pen­tru ase­me­nea fru­mu­sețe na­tu­ra­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.