Pur­ga­to­ri­ul înge­ri­lor

de Ca­me­lia Ca­va­dia, Edi­tu­ra Trei

Femeia - - 30 DE ZILE -

Es­te al trei­lea ro­man al ei, dar la fel de bi­ne scris și de in­te­re­sant ca pri­me­le do­uă: Vi­na și Măști­le fri­cii. Câte­va fațe­te ale lu­mii co­pi­i­lor dis­pă­ruți, un su­bi­ect dur, ca o ra­nă des­chi­să ca­re re­fu­ză să se vin­de­ce, dar scris cu atâta măi­es­trie, încât poți si­mți fi­e­ca­re emoție a per­so­na­je­lor și în ace­lași timp să între­ză­rești o ra­ză de lu­mi­nă. Într­o lu­me plină de du­re­re, vei des­co­peri bu­cu­ria lu­cru­ri­lor sim­ple vă­zu­te prin ochii ino­ce­nți ai unui puști ajuns pe stra­dă. Es­te o car­te tran­sfor­ma­toa­re, des­pre alții, dar ca­re te fa­ce să te cu­noști mai bi­ne pe ti­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.