Cu­rățe­nie pe toa­tă pla­ne­ta într-o zi!

Femeia - - 30 DE ZILE -

150 de țări din între­a­ga lu­me se unesc în cea mai am­biți­oa­să mișca­re ci­vi­că la ni­vel in­ter­nați­o­nal – Wor­ld Cle­a­nup Day. Pe 15 sep­tem­brie 2018, mi­li­oa­ne de vo­lun­tari din între­a­ga lu­me vor spu­ne „Let’s Do It!“în lup­ta împo­tri­va uneia din­tre ce­le mai pre­san­te pro­ble­me de me­diu – deșeu­ri­le. Vo­lun­ta­rii se pot înscrie până pe 31 au­gust pe let­sdoi­tro­ma­nia.ro.

Pla­ne­ta poa­te fi mai cu­ra­tă prin­tr-un efort co­mun

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.