Spi­rit an­tre­pre­no­rial de mic

Femeia - - 30 DE ZILE -

Până la vârsta de șap­te ani, co­pi­ii au de­ja for­ma­tă mo­da­li­ta­tea în ca­re se ra­por­te­a­ză la bani și, de ace­ea, edu­cația fi­nan­cia­ră a ce­lor mici tre­bu­ie să înce­a­pă foar­te de­vre­me. Încă de la trei ani co­pi­ii ar tre­bui să asis­te la dis­cuți­i­le des­pre pla­ni­fi­ca­rea bu­ge­tu­lui fa­mi­li­ei, să me­ar­gă la cum­pă­ră­turi cu pă­ri­nții, să li se ex­pli­ce de ce aceștia din ur­mă au luat de­ci­zia de a achi­ziți­o­na un anu­mit pro­dus și nu altul. Ken Aca­de­my ofe­ră un pro­gram com­plex de edu­cație fi­nan­cia­ră și an­tre­pre­no­ria­lă pen­tru co­pi­ii cu vârste între 7 și 13 ani, iar pă­ri­nții îi pot înscrie pen­tru anul șco­lar 2018­2019 com­ple­tând for­mu­la­rul de pe si­te: ke­na­ca­de­my.org/in­scri­eri­ken/.

Edu­cația fi­nan­cia­ră es­te im­por­tan­tă încă de la vârste mici

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.